Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wat moeten u en uw bedrijf weten over het UBO-register?

Op 27 september 2020 treedt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ in werking. Vanaf 27 september 2020 hebben rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren. Indien nieuwe rechtspersonen worden opgericht vanaf 27 september 2020, dient deze registratie van haar UBO direct te worden gedaan bij oprichting. Deze implementatiewet is een uitwerking van de Europese vierde anti-witwasrichtlijn. Volgens deze richtlijn dient elke EU-lidstaat een register bij te houden waarin de gegevens van zogeheten uiteindelijke belanghebbenden van bepaalde juridische entiteiten worden geregistreerd.

Wanneer is iemand UBO?

Een uiteindelijk belanghebbende is een natuurlijk persoon die eigenaar is of zeggenschap heeft in een juridische entiteit. Daarvan is sprake indien een natuurlijk persoon:

  1. (in)direct meer dan 25% van de aandelen, stemrechten of eigendomsbelang houdt en/of
  2. feitelijk zeggenschap over de entiteit uitoefent

Let op: het is dus mogelijk dat een entiteit meerdere UBO’s heeft!

Welke organisaties zijn verplicht om UBO’s in te schrijven?

De meeste besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid of naamloze vennootschappen, verenigingen, onderlinge waarborgmaatschappijen, coöperaties of  stichtingen, maatschappen,  commanditaire vennootschappen,  vennootschappen onder firma,  rederijen of Europese economisch samenwerkingsverbanden.

Uitzonderingen hierop zijn vooralsnog bijvoorbeeld verenigingen van eigenaren en publiekrechtelijke rechtspersonen. Kerkgenootschappen zijn vooralsnog aan te merken als uitzondering maar zullen zich op termijn ook moeten registreren.

Zijn alle gegevens openbaar toegankelijk?

Nee, de gegevens van de UBO zijn gedeeltelijk openbaar toegankelijk en deels afgesloten. Openbaar zijn de volgende gegevens:

  • voor- en achternaam
  • geboortemaand en –jaar
  • nationaliteit
  • woonland
  • de aard en omvang van het belang

De kosten voor het aanvragen van deze gegevens zullen waarschijnlijk € 2,50 gaan bedragen.

De gegevens in het afgesloten gedeelte zijn onder andere: BSN-nummer, buitenlands fiscaal identificatienummer, geboortedag, geboorteplaats, geboorteland en het woonadres van de UBO. Deze gegevens zijn alleen toegankelijk voor de financiële inlichtingen eenheid en bevoegde autoriteiten zoals o.a. de AFM, Minister van Financiën, OM, FIOD.

Is er een uitzondering op de algemene regel van openbaarheid van deze gegevens?

In uitzonderlijke situaties kan afscherming van de openbare gegevens mogelijk zijn. Het betreft hier een uitzondering op de openbare gegevens. Deze afscherming geldt uitdrukkelijk niet voor bevoegde instanties. De gronden voor een dergelijk verzoek kunnen zijn:

  1. blootstelling aan een onevenredig risico, een risico op fraude, ontvoering e.d.
  2. minderjarigheid of handelingsonbekwaamheid.

De betrokkene dient daartoe een verzoek te doen tot afscherming bij de Kamer van Koophandel. Voor de invulling van grond 1 is aangesloten bij de personen voor wie de politie persoonsbeveiliging verzorgt overeenkomst de circulaire bewaken en beveiligen. Deze personen staan op een lijst van Minister van Justitie en Veiligheid of op lijsten van de hoofdofficier van justitie. Indien sprake is van een persoon op de bedoelde lijsten zullen de gegevens voor vijf jaar afgeschermd worden, waarna verlenging van telkens vijf jaar mogelijk is.

De afscherming van de tweede grond geldt totdat de betrokkene meerderjarig is en de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt, dan wel niet meer onder curatele staat.

Sanctie?

Het niet, niet tijdig of onvolledig opgeven van de vereisten gegevens aan de Kamer van Koophandel kan worden bestraft met een dwangsom, boete of in extreme gevallen met een gevangenisstraf.

Meer informatie/contact
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande? Neem dan contact op met één van de ondernemingsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook

Eerste vonnis in een bodemprocedure over huurbetaling in tijden van corona
Jaap Paijmans, 29-01-2021
Ondernemingsrecht, Vastgoed
Moet je tegenwoordig betalen om influencer te zijn?
Sylvie Bax, 11-01-2021
IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht
Webinar “De WAB en Corona vanuit arbeidsrechtelijk perspectief”
Sabine van Loon, 11-12-2020
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Welke gevolgen heeft de WHOA voor het huurrecht?
Jaap Paijmans, 26-10-2020
Faillissementen, Ondernemingsrecht, Vastgoed
Virtueel vergaderingen verlengd tot 1 oktober 2020
Tom de Witte, 10-09-2020
Ondernemingsrecht