Ondernemende advocaten voor de ondernemer

De wijziging van de Telecommunicatiewet en het einde van het Bel-me-niet-register

Begin dit jaar heeft de wetgever een wijziging van de Telecommunicatiewet aangenomen, waardoor de regels voor het gebruik van telemarketing zullen veranderen. Op basis van de gewijzigde regelgeving mag telemarketing vanaf 1 juli 2021, in plaats van op basis van het huidige opt-out systeem, alleen nog op basis van opt-in, oftewel op basis van toestemming plaatsvinden. In dit blog zal het een en ander omtrent de wijziging van de Telecommunicatiewet worden toegelicht.

De huidige situatie

Op dit moment geldt voor telemarketing nog een opt-out systeem. Dit houdt in dat bedrijven natuurlijke personen ongevraagd telefonisch mogen benaderen, tenzij zij zich hebben ingeschreven in het Bel-me-niet-register (BMNR) of op een andere manier aan het bedrijf dat gebruik maakt van telemarketing te kennen hebben gegeven dat zij niet benaderd willen worden.

Op het huidige opt-out systeem geldt wel één uitzondering: als het bedrijf in het kader van de verkoop van zijn product of dienst (elektronische) contactgegevens heeft verkregen van een klant of abonnee, dan mag het bedrijf deze contactgegevens gebruiken voor telemarketing met betrekking tot eigen of gelijksoortige producten of diensten, zelfs als de desbetreffende klant of abonnee zich heeft ingeschreven in het BMNR.

Ondanks het bestaan van bovengenoemd BMNR komen er echter nog altijd vele klachten bij het klachtenloket van de Autoriteit Consument en Markt (ACM) binnen. De vele klachten vanuit de samenleving, alsook de binnenkort verwachte aanpassingen vanuit de EU ter zake van regelgeving omtrent telemarketing zijn dan ook aanleiding geweest voor de Nederlandse wetgever om de regelgeving hieromtrent aan te passen.

De situatie per 1 juli 2021

Zoals gezegd zal de gewijzigde Telecommunicatiewet per 1 juli 2021 in werking treden. Vanaf dan kan een bedrijf volgens de wet slechts gebruik maken van telemarketing als een consument specifiek hiervoor vrijelijk zijn/haar expliciete toestemming heeft gegeven. Met dit opt-in systeem is aansluiting gezocht bij de eisen voor het verkrijgen van toestemming voor het verwerken van persoonsgegevens zoals bepaald in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De uitzondering voor het (onder bepaalde voorwaarden) benaderen van consumenten vanwege een bestaande klantenrelatie blijft nog wel gelden. Als gevolg van de overstap op het opt-in systeem is het BMNR overbodig geworden en zal dit register ophouden te bestaan.

Voortaan zal er ook een termijn komen te gelden voor de tijd dat een klantenrelatie als basis kan dienen voor telemarketing. Deze termijn wordt door zelfregulering vastgesteld tenzij zelfregulering onvoldoende positief effect heeft. Wanneer dat het geval is kan per Algemene Maatregel van Bestuur alsnog een maximale termijn hiervoor worden gesteld.

Tevens geldt dat de bewijslast voor het bestaan van een klantrelatie of de vrijelijk gegeven toestemming voortaan gedragen wordt door het bedrijf dat gebruik maakt van telemarketing.

Bovendien zal in het kader van telemarketing slechts nog gebeld mogen worden met een herkenbaar telefoonnummer. Hiermee wordt nogmaals bevestigd hetgeen reeds in de zelf gereguleerde Code voor Telemarketing van de Stichting Reclame Code is opgenomen. 

Conclusie

De regels rondom telemarketing veranderen per 1 juli 2021. Naar verwachting zal deze wetswijziging geen grote gevolgen hebben voor de praktijk. Dit is voornamelijk het geval omdat het BMNR op dit moment vele miljoenen telefoonnummers bevat en bedrijven dus nu al voornamelijk op basis van (niet-expliciete) toestemming of een bestaande klantrelatie consumenten benaderen. Eén voordeel is wel dat de consumenten die straks nog wel middels telemarketing worden benaderd hier, naar verwachting, positiever tegenover zullen staan.

Meer informatie en contact
Heb je vragen over de wijziging van de regels omtrent telemarketing of over andere reclamerecht onderwerpen, neem dan gerust contact op met Sylvie Bax of met een van haar collega’s van de sectie ondernemingsrecht.

Lees ook

Help, een datalek! Wat nu?
Sylvie Bax, 10-05-2021
Commercieel contracteren en procederen, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht
Moet je tegenwoordig betalen om influencer te zijn?
Sylvie Bax, 11-01-2021
IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht
Corona en privacy op de werkvloer: hoe zit dit?
Sabine van Loon, 19-03-2020
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy
Impact van het coronavirus op de werkvloer
Annemieke Siebrand, 12-03-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht