Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Ziekte en re-integratie

Bij langdurige ziekte van werknemer geldt een wachttijd van twee jaar. Dat betekent dat u een zieke medewerker in beginsel twee jaar moet doorbetalen als deze ziek of arbeidsongeschikt raakt. Gedurende deze twee jaar zijn werkgever en werknemer verplicht om samen de re-integratie vorm te geven. Volgens de Wet verbetering poortwachter zijn werkgever en werknemer, samen met de arbodienst, verplicht om zich in te spannen het ziekteverzuim te beperken. MannaertsAppels staat u bij om het re-integratietraject soepel te laten verlopen.

Goed verloop re-integratietraject

Als werkgever bent u volledig verantwoordelijk voor een goed verloop van de re-integratie van uw werknemer. Soms loopt een re-integratietraject echter niet zoals gepland, bijvoorbeeld als uw werknemer niet verschijnt bij de bedrijfsarts of niet meewerkt aan het geplande re-integratietraject. De arbeidsrechtadvocaten van MannaertsAppels staan u bij om ruis weg te nemen en het traject recht te trekken. Daarnaast helpen wij u bij een correcte dossiervorming en documentatie van de ondernomen acties. U kunt rekenen op een praktisch advies waarmee u verder kunt.

Tips bij langdurig ziekteverzuim

In het algemeen bent u als werkgever verplicht om aantekeningen bij te houden over het verloop van de ziekte en re-integratie van uw werknemer. De inzet van een bedrijfsarts of arbodienst is hierbij noodzakelijk: u heeft namelijk geen inzicht in de medische toestand van uw werknemer. De volgende aspecten zijn belangrijk bij langdurig ziekteverzuim:

  • Leg contactmomenten vast en stel vereiste documenten tijdig op. Dat draagt bij aan een goede dossiervorming.
  • Neem een actieve houding aan richting de bedrijfsarts. In beginsel bent u als werkgever verantwoordelijk voor de gang van uw werknemer naar de bedrijfsarts.
  • Pas loonsancties, zoals loonopschorting en loonstop, goed en tijdig toe. Geef wel altijd een schriftelijke waarschuwing voordat u overgaat tot een sanctie.
  • Zorg dat u voldoende doet om een werknemer die zich niet inspant voor re-integratie, toch meewerkt. Anders kan een loonsanctie voor u volgen, in de vorm van het extra doorbetalen van de zieke medewerker.

Werkwijze bij re-integratie werknemers

Wanneer u ons inschakelt bij langdurig ziekteverzuim en re-integratie van een werknemer, beoordelen wij eerst de situatie. Dat helpt ons om een strategie te bepalen waarmee we het re-integratietraject weer in goede banen kunnen leiden. Hierbij gaan we altijd voor het behouden van een goede band tussen werkgever en werknemer. Onze advocaten arbeidsrecht fungeren als back-up voor u, maar adviseren ook hoe u een loonsanctie van het UWV – waarbij u de werknemer langer moet doorbetalen – kunt voorkomen.

Beëindigen arbeidsovereenkomst

Heeft u na twee jaar ziekte voldoende gedaan, maar wil de werknemer niet meewerken aan het beëindigen van de arbeidsovereenkomst? Dan gaan we met uw werknemer in gesprek over een beëindigings- of afvloeiingsregeling. Bovendien onderzoeken we of u een transitievergoeding verschuldigd bent. We zetten ons hierbij in om dit zo voordelig mogelijk te laten uitpakken voor u.