Ondernemingen

Zo divers als het ondernemerschap is, zo divers is de juridische problematiek waartegen onze ondernemingsrecht advocaten zijn opgewassen. Terwijl jij je richt op je onderneming, nemen wij je juridische zorg uit handen.

Met Aandacht

Binnen het ondernemingsrecht houden we ons bezig met transacties als fusies, verkoop en overnames, met het opzetten en beëindigen van samenwerkingen en zakelijke overeenkomsten, met alle vormen van aansprakelijkheid, en met geschillenbeslechting en -oplossing. Ook verdiepen onze advocaten zich uiteraard in nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van personenvennootschapsrecht en het enqueterecht, het ICT-recht, intellectueel eigendom en privacy, bescherming van persoonsgegevens en A.I.

 

De aanpak van de ondernemingsrecht advocaten is een combinatie van deskundigheid, ervaring en pragmatische inzet, afgestemd op jouw vragen en jouw organisatie. De strategie bepalen we samen met jou. Waar mogelijk proberen we een procedure te voorkomen. Waar dat niet kan, weten we bij welke rechter we moeten zijn, hoe die rechter denkt en is ons dossier daarop afgestemd. 

Met Ambitie

De ambities van jouw organisatie: daarvoor werken onze advocaten. Terwijl jij je richt op de kernactiviteiten van je onderneming, leggen wij het juridisch fundament. Altijd met een deskundige, frisse blik en een persoonlijke aanpak. Zo beweeg jij vol vertrouwen en met een juridische zekering naar de volgende top.

 https://www.mannaertsappels.nl/wp-content/uploads/2024/04/Tom-de-Witte_informeel_HR-scaled.jpg

Met Actie

Niet alleen onze kennis, maar ook onze langjarige gezamenlijke ervaring op het gebied van (re)organisaties, transacties, aansprakelijkheid, geschillen en (als het nodig is) ondernemingsrechtelijke procedures, kenmerkt ons als ondernemingsrechtadvocaten. We kennen daarnaast de wereld van de ondernemer. Van de ondernemer als eenmanszaak en van de ondernemer als vennootschap of rechtspersoon. En dus de wereld van ieder die daar als aandeelhouder, bestuurder, commissaris of anderszins bij betrokken is. In elk stadium van het leven van de onderneming.

De ondernemingsrechtpraktijk is hierbij als een boom: je trekt aan één kant aan een tak en het begint ergens anders te bewegen: wij weten waar. En wat het effect is van wat we doen en soms laten. Onze ervaring met ondernemingsrechtelijke procedures is belangrijk omdat we weten welke stellingen standhouden bij een rechter en welke niet. Onze ervaring als curator in faillis¬sementen is belangrijk omdat we die gebruiken bij de advisering in pre-insolventiesituaties en bij reorgani¬saties. Onze ervaring met het vragen van spoedeisende voorzieningen in kort geding of in een enquêteprocedure is belangrijk omdat die het ons mogelijk maakt om regelingen te treffen, ook buiten de rechter om.

Wij werken voor:

 1. De ondernemer/eenmanszaak maar ook voor de ondernemer die in een personenvennootschap met andere ondernemers samenwerkt en die in de wetenschap dat hij voor schulden van de vennootschap aansprakelijk is de verbonden risico’s beperkt wil houden;
 2. Aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders in vennootschappen en rechts¬personen die aspecten van bevoegdheid, besluitvorming en vertegenwoordiging goed geregeld willen hebben, die aan risicobeheersing en controle willen doen en/of ongewenste aansprakelijkheden willen voorkomen;
 3. Partners in (voorgenomen) besloten verhoudingen in vennootschappen en rechtspersonen die willen doen aan het voorkomen, beheersen en oplossen van geschillen;
 4. Dus (gelet op het voorgaande): familiebedrijven, ook bij (familie)bedrijfsopvolgingen;
 5. Ondernemers waarvan de ondernemingen in zwaar weer (dreigen te) komen en die zoeken naar maatregelen om een deconfiture te voorkomen dan wel de consequen¬ties van een deconfiture beperkt te houden;
 6. (minderheids)aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders in vennootschappen en rechts¬personen die maatregelen willen gericht op het weer doen functioneren van de rechtspersoon of vennootschap en het verkrijgen van transparantie;
 7. (minderheids)aandeelhouders, bestuurders en toezichthouders in vennootschappen en rechtspersonen die willen uitreden of juist met daarop gerichte maatregelen worden geconfronteerd;
 8. Ondernemers die willen (re)organiseren onder meer door het aangaan van een samenwerking, fusie of overname;
 9. Ondernemers die hun bedrijf willen verkopen;
 10. Ondernemers die met hun onderneming willen stopen en/of de vennootschap of rechtspersoon willen ontbinden.

Wat wij onder meer (dus) kunnen betekenen:

 • De vervaardiging van vennootschaps- en aandeelhoudersovereenkomsten;
 • Advisering bij de vervaardiging van statuten;
 • Het maken van algemene voorwaarden;
 • Advies op het gebied van risicobeheersing en controle;
 • Advies bij de juridische opzet van de organisatie van een onderneming en de juridische positie van haar zeggenschapshouders en hun onderlinge verhouding;
 • Begeleiding bij alle vormen van opzegging of beëindiging van zakelijke overeenkomsten of van juridische posities;
 • Begeleiding bij de verkoop van een bedrijf of bij de overname van een ander bedrijf, zowel nationaal als internationaal;
 • Het vormgeven van (internationale) samenwerking met een andere partij of ander bedrijf in de vorm van bijvoorbeeld een joint venture;
 • Begeleiding van een herstructurering of reorganisatie;
 • Bijstand in geval van surseance van betaling, faillissement en/of een doorstart;
 • Advies over de juridische aspecten van (alternatieve) financiering en het verwerven van de juiste zekerheden van een nieuwe onderneming, uitbreiding van een bedrijf of herfinanciering;
 • Advisering bij het indekken en inrichten van risico’s om privé aansprakelijkheid te voorkomen;
 • Het voeren van typische ondernemingsrechtelijke (spoed) procedures of het voeren van verweer daarin;
 • Bijstand van door een curator aansprakelijk gestelde bestuurders, aandeelhouders of toezichthouders van een vennootschap of rechtspersoon;
 • Het opstellen van een licentieovereenkomst of SLA bijvoorbeeld op het gebied van het gebruik van software;
 • Begeleiding bij de uitvoering of beëindiging van zakelijke overeenkomsten als een softwareovereenkomst;
 • Bescherming van intellectueel eigendom en begeleiding in geval van inbreuk of beschuldiging.

Maak kennis met onze ondernemingsrecht advocaten

MActueel ondernemingen

Enige beschouwingen over conflictmanagement en geschillenbeslechting in vennootschapsland

Lees meer
Ondernemingen
Blog
Blog
Privacy
Ondernemingen
Blog
Privacy
Ondernemingen
Blog
Privacy
Ondernemingen