Geschillen binnen de onderneming

Geschillenoplossing

Bij ondernemingen zijn vaak grote belangen betrokken. Geschillen tussen aandeelhouders, bestuurders, leden van een raad van toezicht of vennoten kunnen een organisatie daarom onder grote druk zetten. Hoogoplopende emoties zorgen ervoor dat geschillen nogal eens lastig oplosbaar zijn. De inzet van wettelijke instrumenten is tijdrovend, kostbaar en lang niet altijd adequaat. MannaertsAppels staat je met corporate litigation bij in geschillenoplossing.

 

Instrumenten om geschillen te beslechten

Voor geschillenoplossing tussen partijen binnen een organisatie bestaan verschillende instrumenten. Zo is het mogelijk om de rechter te vragen om een oordeel. Een kort geding biedt uitzicht op voorlopige oplossingen in de zin van ordemaatregelen, maar geen diepgravend eindoordeel, terwijl een rechtbankprocedure vaak lang voortsleept, kostbaar is en negatieve publiciteit kan opleveren. Mediation heeft de beperking dat zij is gebaseerd op vrijwilligheid en dat partijen mediation soms niet helemaal serieus nemen. Onvoldoende effect is vaak het gevolg, waardoor het geschil blijft bestaan.

 

ONDERNEMINGSKAMER
Voor aandeelhouders, bestuurders of leden van een raad van toezicht is de inzet van de Ondernemingskamer mogelijk, die in spoedeisende gevallen onmiddellijke voorzieningen kan treffen, zoals bijvoorbeeld aanstelling van een tijdelijke bestuurder. Vennoten in een maatschap of vennootschap onder firma kunnen niet naar de Ondernemingskamer omdat sprake is van contractuele samenwerking buiten Boek 2 BW. Zij zijn aangewezen op het kort geding of een rechtbankprocedure als ze geen alternatieve geschillenbeslechting zijn overeengekomen.

 

CREATIEVE GESCHILLENOPLOSSING
Onze corporate litigationadvocaten kennen de conflicten die kunnen spelen tussen aandeelhouders, bestuurders, leden en vennoten. Dankzij onze kennis gecombineerd met een pragmatische aanpak, zijn wij in staat om creatieve oplossingen te bedenken om een geschil te beslechten. Waar nodig zetten we de expertise van externe deskundigen zoals psychologen en accountants in om een passende oplossing te vinden.

Tips bij voorkomen en oplossen geschil

Een geschil voorkomen is beter dan achteraf een oplossing moeten zoeken. Is het daarvoor te laat, dan is het van belang om zo snel mogelijk uit de impasse te komen. Onderstaande tips helpen bij het voorkomen en oplossen van een geschil:

 

  • Bespreek vroegtijdig met de wederpartij wat je dwarszit. Zo is het mogelijk om terug op één lijn te komen en escalatie te voorkomen.
  • Leg afspraken bij aanvang van de samenwerking en tussendoor steeds goed vast. Actualiseer overeenkomsten tijdig en pas ze aan aan veranderende verhoudingen.
  • Zoek bij een geschil uit waar gezamenlijke belangen liggen en houd de verstandhouding gezond. Dit houdt de mogelijkheid tot het vinden van een creatieve oplossing open.
  • Zet niet meteen de hakken in het zand, maar bekijk op welke manier een oplossing voor jou kan werken. Er zijn vaker andere uitkomsten mogelijk dan in eerste instantie gedacht.

Werkwijze geschillenoplossing

De advocaten van MannaertsAppels zetten zich in om geschillen zoveel mogelijk buiten de rechter om op te lossen. Een oplossing die door alle partijen wordt gedragen levert betere resultaten op dan een gang naar de rechter of arbitrage. Bovendien wijst de praktijk van corporate litigation uit dat minnelijke geschillenoplossingen duurzamer zijn en herstel van gezonde verhoudingen kunnen bewerkstelligen. Tevens zijn deze oplossingen goedkoper en sneller (zie hiervoor ook onder IzAAC).

 

Exploreren op de belangen is een belangrijk onderdeel van de aanpak die onze advocaten hanteren. Door de psychologie die meespeelt te onderkennen en technieken toe te passen die het vertrouwen in een rationele oplossing vergroten, zorgen wij ervoor dat betrokkenen zich gekend voelen. Dat draagt bij aan het vinden van een werkbare uitkomst, die bovendien op korte termijn toepasbaar is.

Jouw specialisten bij geschillen