Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Aanbesteding

Snel schakelen: dat is waar het bij aanbestedingen om draait. De geldende termijnen voor het stellen van vragen, inschrijven, het maken van bezwaar en het starten van een kort geding zijn kort. Bovendien is zorgvuldig werken van groot belang bij aanbesteding. MannaertsAppels weet dit en speelt hierop in. De omvang van ons team stelt ons in staat om altijd meteen in actie te komen. Waar nodig kunnen we daarbij terugvallen op de expertise van onze collega-specialisten om u nog beter van dienst te zijn.

Aanbestedende diensten en inschrijvers

Aanbestedende diensten

Als u op het punt staat om een nieuwe opdracht uit te zetten, spelen er veel vragen. Dat begint al bij de vraag of u een aanbestedingsplicht heeft. Soms is het namelijk toegestaan om de opdracht uit te zetten zonder aanbesteding in de zin van de wet.

Onze advocaten aanbestedingsrecht adviseren u over de juiste vorm. Is er sprake van een aanbestedingsplicht, dan stellen we met u de spelregels uit de aanbestedingsdocumenten op. Bovendien helpen wij u met het beantwoorden van vragen uit de Nota van Inlichtingen. En we staan u bij als inschrijvers bezwaar aantekenen op de gunningsbeslissing en een kort geding aanspannen.

Inschrijvers

Inschrijven op een aanbesteding moet zorgvuldig gebeuren. Wij adviseren u hoe u dit goed aanpakt. Samen met u nemen we het aanbestedingsdocument door, zodat u in geval van onduidelijkheden of onredelijke eisen vragen kunt stellen in de Nota van Inlichtingen. Waar nodig helpen onze advocaten u bij het maken van tekstvoorstellen die u bij de Nota van Inlichtingen aan de aanbestedende dienst kunt voorleggen, bijvoorbeeld voor het wijzigen van contracten.

Na de gunningsbeslissing beoordelen wij of de gunning juist is geschied. Is dat niet het geval, dan bekijken we in overleg met u of wij met recht bezwaar kunnen maken tegen de beslissing of beoordeling. Als dat zo is spannen we voor u een kort geding aan om de gunningsbeslissing te herzien. In elke fase handelen we snel.

Tips bij aanbestedingen en inschrijvingen

Bij aanbestedingen en inschrijvingen moet u aan veel (wettelijke) regels voldoen. Controleren van aanbestedingsdocumenten is daarom van groot belang. Let bij een aanbesteding in elk geval op de volgende punten:

  • Maak gebruik van de Nota van Inlichtingen door uw vragen te stellen. Zo creëert u duidelijkheid en kunt u zelf een bijdrage leveren aan de inhoud van de contracten.
  • Handel snel: uw tijd is beperkt. Onderneem meteen actie. Dat vergroot de kans dat uw wensen worden vervuld.
  • Laat uw inschrijving altijd door een extra paar ogen bekijken: een kleine fout kan namelijk al leiden tot uitsluiting van de aanbesteding.
  • Overweeg om een samenwerking met een andere partij aan te gaan om aan de referentie-eisen te voldoen.

Werkwijze bezwaar maken op gunningsbeslissing

Zodra u contact met ons opneemt over uw aanbesteding of inschrijving, staan wij voor u klaar. In de beperkte tijd die beschikbaar is, voorzien we u van kort en praktisch advies. In de vragenronde voor de Nota van Inlichtingen stellen wij de juridische vragen voor u. Daarnaast staan we u bij met het uiten van bezwaren op de aanbestedingsdocumenten of de voorgelegde contracten. Zo staat u sterk in de eerste aanbestedingsfase.

Bezwaar aantekenen tegen gunningsbeslissing

Bent u het niet eens met de gunningsbeslissing? Dan staan wij u bij met het aantekenen van bezwaar. Onze advocaten aanbestedingsrecht doen zo nodig de beoordeling van de aanbestedende dienst over om te controleren of we uw bezwaren op de gunning kunnen onderbouwen. Op basis daarvan maken we een inschatting van de kansen en kosten. We kijken altijd of de bezwaren ergens toe leiden: we spannen alleen een kort geding aan als de kans bestaat dat u de opdracht daarmee alsnog binnenhaalt.

Aanbesteding of offertetraject

Staat u op het punt om een opdracht uit te zetten, dan bekijken wij met u of het hier om een aanbesteding gaat, of dat een regulier offertetraject voldoende is. We passen de juiste wettelijke regels toe, zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Krijgt u bij uw aanbesteding vragen in de Nota van Inlichtingen, dan helpen wij u met het beantwoorden hiervan. Daarnaast gaan we na of bezwaarmakers na de gunning recht van spreken hebben. In geval van een kort geding staan wij u bij om uw keuze te verdedigen.