Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Privéaansprakelijkheid

Als bestuurder van een instelling of onderneming kunt u geconfronteerd worden met allerlei aansprakelijkheden, zoals aansprakelijkheid voor bedrijfsongevallen of productaansprakelijkheid. In geval van handelen dat als onbehoorlijk bestuur geldt, is het mogelijk dat u in privé aansprakelijk wordt gesteld voor de geleden schade. We spreken dan van bestuurdersaansprakelijkheid. Deze aansprakelijkheidsvorm kan zich voordoen binnen een faillissement, maar ook daarbuiten.

Bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid in faillissement

Binnen faillissement is het doorgaans de curator die een aansprakelijkheidsclaim neerlegt bij de bestuurder. Dat gebeurt bijvoorbeeld wanneer de jaarrekeningen niet tijdig zijn gedeponeerd, waardoor onbehoorlijk bestuur wordt aangenomen en er een wettelijk vermoeden geldt dat dit onbehoorlijk bestuur een belangrijke oorzaak is van het faillissement. Als u dat vermoeden niet kunt weerleggen, bent u als bestuurder privé aansprakelijk voor het gehele tekort in het faillissement. Wij staan u bij om de claim van de curator af te weren.

Bestuurdersaansprakelijkheid buiten faillissement

Buiten faillissement is het mogelijk dat schuldeisers u in privé aansprakelijk houden bij selectieve (wan)betaling. U bewerkstelligt dan namelijk dat uw bedrijf of de instelling bepaalde schuldeisers bewust niet betaalt. Ook als u verplichtingen aangaat namens de bv terwijl u weet dat de bv die niet kan nakomen en u hiervoor geen verhaal biedt aan de wederpartij, bent u in privé aansprakelijk voor eventuele schade. Wij kunnen u ter voorkoming van aansprakelijkheid adviseren en ondersteunen zodat u de juiste afwegingen kunt maken.

Interne aansprakelijkheid

Als bestuurder kunt u onder omstandigheden ook namens de instelling of onderneming zelf aansprakelijk zijn voor schade die de instelling of onderneming lijdt door wanbeleid of andere vormen van onbehoorlijk handelen. Een voorbeeld hiervan is het onttrekken van gelden aan de instelling of onderneming voor persoonlijke doeleinden. Als bestuurder bent u verplicht om het belang van de organisatie waarvan u bestuurder bent, te dienen.

Verzeker u voor bestuurdersaansprakelijkheid

Voor aansprakelijkheid van bestuurders en commissarissen bestaan speciale polissen, zoals de BCA-polis. Die polissen bieden, behoudens opzettelijk handelen, dekking wanneer u als bestuurder onverhoopt aansprakelijk wordt gesteld. Onder de dekking vallen ook de kosten die u moet maken voor juridische bijstand in verband met een claim. Voordat u een bestuurdersfunctie aanvaardt, is het belangrijk om te controleren of de organisatie over een dergelijke polis beschikt. MannaertsAppels helpt u hierbij.

Tips bij aansprakelijkheid voor onbehoorlijk bestuur

Een functie als bestuurder brengt verantwoordelijkheden, maar ook risico’s mee. Met de volgende adviezen beperkt u het risico van een aansprakelijkheid in privé voor onbehoorlijk bestuur:

  • Controleer voordat u een bestuurdersfunctie aanvaardt of de instelling gedekt is voor de risico’s die bestuurders lopen.
  • Houd er rekening mee dat u, zodra u bestuurder bent, in beginsel ook verantwoordelijk bent voor het handelen van uw collega-bestuurders. We noemen dit een collegiale aansprakelijkheid. Vertrouw dus niet blindelings op uw medebestuurders en kijk kritisch naar hun handelen.
  • Documenteer uw beslissingen en de daaraan ten grondslag gelegde overwegingen. Deze documentatie vormt het bewijs van uw correcte handelen.
  • Meld u zo snel mogelijk bij de verzekeraar en uw advocaat als er claims vanwege onbehoorlijk bestuur dreigen. Voer zelf geen inhoudelijke discussies.

Werkwijze bestuurdersaansprakelijkheid

Bestuurdersaansprakelijkheid heeft een grote impact op de privésituatie van een bestuurder. MannaertsAppels weet dit en benadert uw zaak daarom met gevoel. Zodra u bij ons komt, nemen wij uw zaak over en voeren wij de discussie met de tegenpartij. Dat haalt bij u de druk van de schouders. Omdat wij een brede adviespraktijk hebben, zijn we in staat om op het juiste niveau met u mee te denken.

Inventarisatie verzekeringen

Wanneer u als bestuurder aansprakelijk wordt gesteld, inventariseren we de bestaande verzekeringen. Bent u verzekerd voor de risico’s, dan moet u de claim direct melden bij uw verzekeraar. Eventuele discussies over de dekking voeren wij met de verzekeringsmaatschappij. Als u niet verzekerd bent, dan staan we u bij om de claim af te weren, risico’s te beperken en problemen waar mogelijk buitengerechtelijk op te lossen. Komt het tot een procedure, dan halen we alles eruit wat erin zit.

Aansprakelijkheid voorkomen

Het spreekt voor zich dat u zich in het geval u wordt geconfronteerd met een claim, moet laten bijstaan door een specialist. Beter is het natuurlijk om claims te voorkomen en daarbij adviseren wij u graag. Door tijdig te sparren met een specialist kunt u de juridische gevolgen van uw voorgenomen beslissingen overzien en afwegen, en daardoor betere besluiten nemen. Onze sectie Aansprakelijkheid en letselschade heeft ervaren specialisten op het gebied van bestuurdersaansprakelijkheden die u adequaat en pragmatisch adviseren en bijstaan wanneer u aansprakelijk wordt gesteld.