Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Planschade

De bestemming van een perceel kan worden gewijzigd. Dit brengt soms veranderingen met zich mee die hinder of nadeel veroorzaken. Is die hinder of dat nadeel in geld uit te drukken, dan spreken we van planschade. Voor de geleden planschade door een bestemmingsverandering – bijvoorbeeld een waardevermindering of overlast – kunt u een planschadevergoeding krijgen. Dit komt echter zeer nauw en wordt in weinig gevallen toegewezen.

Planschadevergoeding en overheidsaansprakelijkheid

Over het toekennen van planschadevergoeding beslist de gemeente. Een onafhankelijke planschadespecialist onderzoekt op verzoek van de gemeente of de planschade valt onder normaal maatschappelijk risico en of de wijziging voorzienbaar was. In die gevallen kan er wel sprake zijn van schade door een bestemmingsplanwijziging, maar krijgt u toch geen planschadevergoeding. MannaertsAppels controleert de bevindingen van de planschadespecialist en onderzoekt of de procedure correct verloopt. Vanuit onze expertise in bestemmingsplannen en vergunningen weten we wat wel en niet is toegestaan. Zo bent u verzekerd van een optimaal advies.

Geen planschadetoekenning

Wordt u als bouwer of ontwikkelaar geconfronteerd met een aanspraak op planschade? Dan heeft u er belang bij dat de planschade niet wordt toegekend, of dat het bedrag waarvoor het wordt toegekend zo laag mogelijk is. Wij staan u bij in dit proces. Met onze kennis van de geldende beperkingen krijgt u altijd een advies dat past bij uw situatie.

Overheidsaansprakelijkheid of planschade?

Als u schade lijdt omdat de overheid een vergunning niet of te laat verleent, is dat geen planschade, maar kan er sprake zijn van overheidsaansprakelijkheid. Hier gelden de regels van burgerlijk recht: de overheid handelt onrechtmatig tegen een burger. Omdat het om de overheid gaat, zijn specifieke regels van toepassing. Onze vastgoedadvocaten zijn thuis in deze regels. De overheid treft niet vaak een schikking. Houd er daarom rekening mee dat u een procedure moet aangaan in geval van overheidsaansprakelijkheid.

Tips bij aanvragen planschade

U heeft vijf jaar de tijd om planschade aan te vragen bij uw gemeente. U dient een aanvraag voor planschade in door het standaardformulier van uw gemeente in te vullen. Zodra u dit doet, is de gemeente verplicht om een planschadespecialist aan te stellen. U kunt zelf het volgende doen om de kans op toekenning zo groot mogelijk te maken:

  • Breng in kaart welke schade u heeft geleden door de verandering van het bestemmingsplan.
  • Motiveer waarom er geen sprake is van normaal maatschappelijk risico en dat de schade voor u niet voorzienbaar was.
  • Laat eventueel uw advocaat de planschadeaanvraag controleren: vaak is het lastig te bepalen wanneer er sprake is van planschade. Wij adviseren u graag.
  • Schakel in ieder geval na een ongunstige beslissing een advocaat in voor advies. Let daarbij altijd op de bezwaartermijn.

Werkwijze aanspraak maken op planschade

Als u denkt aanspraak te hebben op planschade, kunt u voor een eerste controle altijd terecht bij een van onze advocaten. Wij helpen u op weg zonder dat dit direct geld kost. Bij een uitgebreid advies gaan we voor u op zoek naar punten die de kans op toekenning van planschade vergroten. Hierbij schatten we op voorhand de kosten en kansen voor u in.

Heeft u te maken met overheidsaansprakelijkheid, dan is de kans groot dat het tot een gerechtelijke procedure komt. Aan de hand van onze kosten-kansenanalyse kunt u zelf bepalen of u de procedure wilt doorzetten. Als u dat wilt, staan wij u hier natuurlijk graag in bij.