Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Toine van den Wildenberg

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Fusies, overnames en joint ventures, corporate governance, business structuring, insolventierecht en intellectueel eigendomsrecht

Toine geeft leiding aan de sectie ondernemingsrecht Tilburg. Binnen het ondernemingsrecht is hij betrokken bij uiteenlopende strategische en commerciële transacties. Regelmatig treedt hij hierbij op als ‘dealcaptain’.

Als gespecialiseerd generalist in ondernemingsrecht en intellectueel eigendomsrecht, heeft Toine een brede ervaring in de commerciële (proces)praktijk. Ook is hij dankzij zijn jarenlange ervaring als curator thuis in (financiële) herstructureringen.

Visie, focus en een gezonde mate van durf kenmerken Toines aanpak. Hij heeft de kracht om buiten de juridische kaders te denken en actie te ondernemen. Daardoor heeft Toine zich voor verschillende families en (familie)bedrijven ontwikkeld tot trusted advisor. Als geen ander weet hij om te gaan met de vaak complexe onderlinge verhoudingen.

Naast zijn werk heeft Toine gedoceerd aan de Rotterdam School of Management (RSM), waar hij betrokken was bij de postacademische opleiding Business Valuation.

Rechtsgebiedenregister:

Toine van den Wildenberg heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofd- (en sub-rechtsgebieden) rechtsgebied geregistreerd: Ondernemingsrecht (fusies en  overnames). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Nederlands recht
Advocaat sinds: 1991
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/06/1996
Volgde de cursussen: Zakelijke mediation – Van der Hoeven Nelissen, Grotius Academie Insolventierecht, EUR/INSOLAD specialisatieopleiding Financiële Economie voor Insolventieadvocaten, Governance opleiding Wagner Group
Lid van: INSOLAD, Vereniging voor Intellectuele Eigendom, Vereniging van Auteursrecht en Dutch Corporate Finance Association

Mijn blogs

Wat moeten u en uw bedrijf weten over het UBO-register?

Op 27 september 2020 treedt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ in werking. Vanaf 27 september 2020 hebben rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren. Indien nieuwe rechtspersonen worden opgericht vanaf 27 september 2020, dient deze registratie van haar UBO direct te worden gedaan...
Toine van den Wildenberg 7 | 9 | 2020
Ondernemingsrecht,

Bestuurders: privé aansprakelijkheid voorkomen? Meld op tijd uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds.

De actuele corona-situatie brengt bij ondernemers de nodige zorgen met zich mee. Mocht het corona virus een liquiditeitstekort met zich mee brengen, waardoor uw onderneming niet in staat is belastingen en afdrachten voor het bedrijfstakpensioenfonds tijdig te voldoen, vergeet dan niet een melding te doen van betalingsonmacht. In dit blog ga ik kort in op...
Toine van den Wildenberg 23 | 3 | 2020
Ondernemingsrecht,

Wat is de juridische status van goudvis Willy?

Het kan je bijna niet zijn ontgaan, maar sinds enkele weken heeft goudvis Willy een tijdelijk verblijf gekregen op het kantoor van de curator. De curator heeft Willy aangetroffen in de failliete boedel en helaas kon Willy niet mee in de doorstart van het faillissement. Zoals de Faillissementswet bepaalt, is de curator in het faillissement...
Toine van den Wildenberg 3 | 12 | 2018
Ondernemingsrecht,

De melding betalingsonmacht: bestuurders ben alert!

Op het moment dat een rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen is bepaalde in de Invorderingswet 1990 genoemde belastingen niet (langer) kan afdragen, dan dient de rechtspersoon daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst. Een zelfde verplichting geldt voor het geval waarin een dergelijke rechtspersoon niet in staat is om de...
Toine van den Wildenberg 5 | 1 | 2018
Ondernemingsrecht,

Doorstarten na faillissement: pre-pack of ‘gewone doorstart’?

In juni schreef ik al over de ontwikkelingen rondom de positie van werknemers bij een pre-pack. Op 12 oktober jl. heeft de rechtbank Noord-Holland voor het eerst een uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een doorstart of pre-pack. Hierbij is onder andere rekening gehouden met wat het Europese Hof hierover afgelopen...
Toine van den Wildenberg 24 | 10 | 2017
Ondernemingsrecht,

Heeft de agent altijd recht op een klantenvergoeding bij het eindigen van een agentuurovereenkomst?

De Hoge Raad heeft op 19 mei 2017 een arrest gewezen over het recht van de agent op de klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst. Volgens de Hoge Raad moet eerst worden beoordeeld of dat recht überhaupt ontstaat voordat wordt toegekomen aan de berekening van de hoogte daarvan. Agentuurovereenkomst Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij...
Toine van den Wildenberg 18 | 7 | 2017
Ondernemingsrecht,

Doorstart via pre-pack: alle werknemers gaan mee

In mijn eerdere blog schreef ik over de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof over de bescherming van werknemers bij een pre-pack. De Advocaat-Generaal oordeelde toen dat een pre-pack zou moeten kwalificeren als een overgang van onderneming. Vorige week volgde de uitspraak van het Europese Hof van Justitie hierover. Wat was zijn oordeel?...
Toine van den Wildenberg 28 | 6 | 2017
Ondernemingsrecht,

Bescherming van werknemers bij pre-pack?!

Nog altijd zijn er veel vragen over de consequenties van een pre-pack procedure. Enkele vragen omtrent de positie van werknemers in deze procedure zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op deze vragen. Inmiddels heeft de advocaat-generaal wel zijn advies gegeven. Wat is...
Toine van den Wildenberg 18 | 4 | 2017
Ondernemingsrecht,

Verhaal van leegstandschade onder een door de failliete huurder verstrekte bankgarantie verduidelijkt

Verhaal van leegstandschade onder een door de failliete huurder verstrekte bankgarantie verduidelijkt
Toine van den Wildenberg 17 | 2 | 2017
Ondernemingsrecht,

Meldplicht datalekken: Zo eenvoudig is het niet…

Iets meer dan een jaar na inwerkingtreding van de meldplicht datalekken blijkt uit een bericht op Nu.nl dat er nog veel fout gaat bij het melden van datalekken. Het is ook niet zo eenvoudig. Wanneer is een beveiligingsincident een datalek? En wanneer moet ik dat dan melden? En aan wie? De analyse om te bepalen...
Toine van den Wildenberg 30 | 1 | 2017
Ondernemingsrecht,

Wijziging termijnen voor opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen

Op 1 januari 2016 is voor veel rechtspersonen een nieuw boekjaar aangevangen. Het bestuur van een B.V. en N.V. is verplicht om ná afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. Ook het bestuur van een stichting of vereniging kan onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn over te gaan tot het opmaken en publiceren van...
Toine van den Wildenberg 29 | 1 | 2016
Ondernemingsrecht,

Geldt artikel 39 lid 1 Fw ook voor huur van roerende zaken?

Op 9 januari jl. heeft de Hoge Raad duidelijkheid gegeven over een al langere tijd bestaande vraag: geldt artikel 39 lid 1 Fw uitsluitend voor huur van onroerende zaken of ook voor huur van roerende zaken? Op grond van artikel 39 lid 1 Fw kan, indien de gefailleerde huurder is, zowel de curator als de...
Toine van den Wildenberg 12 | 2 | 2015
Ondernemingsrecht,