Blog

Massaclaim voor bagagemedewerkers: Gaat u nog onbezorgd op vliegvakantie?

Leestijd 3 minuten

Alwéér zijn de bagagemedewerkers van Schiphol in het nieuws. Dit keer niet zozeer vanwege de personeelstekorten en de salarissen, maar omdat duidelijk is geworden dat de bagagemedewerkers veel te zwaar sjouwwerk verrichten tijdens de werkzaamheden.

Zorgplicht werkgever bij beroepsziekten

Een werkgever heeft op grond van de wet een zorgplicht om werknemers te beschermen tegen het oplopen (fysiek, maar ook psychisch) letsel door het werk. Als uitgangspunt geldt dat indien een werknemer gezondheidsschade oploopt in de uitoefening van zijn werk, de werkgever daar in beginsel voor aansprakelijk is. Slechts als de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan of dat de schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer, dan ontkomt hij aan aansprakelijkheid.

De Arbeidsinspectie heeft op Schiphol onderzoek gedaan. De uitkomst van dat onderzoek laat weinig aan de verbeelding over. Er waren onder andere (veel) te weinig tilhulpmiddelen beschikbaar en er werd niet voldoende op toegezien dat de middelen (op de juiste manier) door de medewerkers werden gebruikt. Een heel aantal bagagemedewerkers heeft inmiddels gezondheidsklachten ontwikkeld zoals rugklachten, spierscheuringen, etc.

Zijn de gezondheidsklachten ontstaan door de werkzaamheden?

Bij beroepsziekten is doorgaans sprake van langzaam intredende gezondheidsklachten. Hierdoor is de ontstaansoorzaak van die klachten achteraf niet altijd met nauwkeurigheid vast te stellen. Het is dan vaak niet duidelijk of de oorzaak überhaupt werkgerelateerd is.

Om een werknemer bij beroepsziekten tegemoet te komen in zijn stelplicht en bewijslast, hanteert de Hoge Raad de zogenaamde ‘arbeidsrechtelijke omkeringsregel’, waarbij de volgende uitgangspunten gelden:

  • De werknemer dient te stellen, en bij betwisting te bewijzen, dat hij zijn werkzaamheden heeft moeten verrichten onder omstandigheden die schadelijk kunnen zijn voor zijn gezondheid.
  • Daarnaast dient de werknemer te stellen, en bij betwisting aannemelijk te maken, dat hij lijdt aan een ziekte of gezondheidsklachten welke door die blootstelling kunnen zijn veroorzaakt.
  • De werkgever is dan aansprakelijk, op grond van het vermoeden dat de gezondheidsschade van de werknemer is veroorzaakt door de omstandigheden waarin deze zijn werkzaamheden heeft verricht, tenzij de werkgever kan aantonen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan.Met deze omkeringsregel wordt het de werknemer dus makkelijker gemaakt om het verband tussen zijn gezondheidsklachten en zijn werk aan te tonen. Hij krijgt in beginsel het voordeel van de twijfel, indien hij aan de vereisten weet te voldoen. Mocht de omkeringsregel toepassing missen, zal vaak een onafhankelijk medisch deskundige dienen te worden geraadpleegd om het verband aan te tonen.

Massaclaim

In Nederland bestaan er geen speciale ‘potjes’ voor mensen die een beroepsziekte ontwikkelen. Wel is recent de regeling tegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten in werking getreden waarbij in bepaalde gevallen een eenmalige vergoeding kan worden verkregen.
Medewerkers die een beroepsziekte hebben ontwikkeld, zullen in de meeste gevallen dus zelf initiatief moeten nemen om de aansprakelijkheid jegens de (oud-)werkgever vast te (laten) stellen om een schadevergoeding te kunnen verkrijgen. Dat is vaak een tijdrovend en kostbaar proces.
De FNV (Federatie Nederlandse Vakbeweging) bereidt nu voor de bagagemedewerkers een collectieve massaclaim voor. De FNV roept (oud) medewerkers zich te melden. Door de krachten te bundelen wordt hopelijk een goede oplossing bereikt voor de getroffen medewerkers.

Meer informatie?

Neem vrijblijvend contract op met Madelon Beljaars of één van de andere gespecialiseerde letselschadeadvocaten van ons kantoor.