Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Stefan van der Horst

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Verbintenissenrecht, distributie, agentuur, franchise, ICT-recht, faillissementsrecht, internationaal/Europees privaat- en procesrecht, intellectueel eigendomsrecht en mededingingsrecht

In de ondernemingsrechtpraktijk legt Stefan zich toe op fusies en overnames en het contractenrecht. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar overeenkomsten op het gebied van franchise, distributie, agentuur, licentie en opdracht. Daarnaast is Stefan thuis in het ICT-recht en de daarbij horende vraagstukken over privacy en intellectuele eigendom.

Stefan wordt regelmatig door de rechtbank aangesteld als curator. Zijn kennis van en ervaring in het faillissementsrecht neemt hij mee in zijn advisering aan bedrijven die financieel in zwaar weer verkeren en bij het opstellen en beoordelen van contracten.

Vanuit zijn (studie)achtergrond is Stefan thuis in het internationaal en Europees recht. Zakendoen beperkt zich niet tot de landsgrenzen, zodat het van belang is te herkennen waar de verschillen in rechtsstelsels relevant zijn en terminologie in met name het (juridisch) Engels te beheersen. Waar nodig zet hij zijn brede netwerk van buitenlandse advocaten in.

Naast zijn werk verzorgt Stefan zo nu en dan gastlessen over het recht aan basisschoolleerlingen. Hier laat hij kinderen kennismaken met hoe de rechtspraak in de basis werkt.

Rechtsgebiedenregister:

Stefan van der Horst heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd: Intellectueel Eigendomsrecht en Ondernemingsrecht (met deelrechtsgebied Fusies en Overnames). Op grond van deze registratie is hij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Universiteit van Tilburg, Internationaal en Europees recht
Advocaat sinds: 2000
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/01/2004
Lid van: Vereniging voor Mededingingsrecht

Mijn blogs

Onredelijke betalingstermijnen verder aan banden gelegd

In Nederland kennen we een grote mate van contractsvrijheid. Niet zelden zien met name grote ondernemingen hierin aanleiding om relatief lange betalingstermijnen te bedingen (lees: af te dwingen). In 2013 heeft Nederland al de Europese richtlijn betreffende de bestrijding van betalingsachterstand bij handelstransacties geïmplementeerd. Maar met ingang van 1 juli 2017 wordt de Nederlandse wet...
Stefan van der Horst 1 | 7 | 2017
Ondernemingsrecht,

ACM deelt eerste boetes uit wegens overtreding van de regels voor ‘verkoop op afstand’

Verkoop via internet – de zgn. ‘verkoop op afstand’ – is sinds enige tijd aan tal van regels gebonden, die soms afwijken van de regels die gelden voor de verkoop vanuit een ‘stenen’ winkel. De Autoriteit Consument en Markt (ACM) constateerde eerder dat menig webwinkelier hier niet van op de hoogte lijkt te zijn en...
Stefan van der Horst 28 | 9 | 2016
Ondernemingsrecht,

Meldplicht datalekken, is uw organisatie voorbereid?

Het programma Zembla liet onlangs in twee uitzendingen (2 dec., 9 dec.) zien dat de handel in persoonsgegevens buitengewoon lucratief is en dat bedrijven vaak eenvoudig veel van u te weten kunnen komen. Er worden bovendien steeds meer persoonsgegevens verzameld, regelmatig meer dan wenselijk of zelfs toegestaan is. Het risico dat deze gegevens op straat...
Stefan van der Horst 14 | 12 | 2015
Ondernemingsrecht,

Incasso van vorderingen in Europa

Altijd lastig als een in het buitenland gevestigde debiteur de rekening niet betaalt. Of de debiteur zich veilig waant achter de landsgrenzen of gewoon laks is met betaling; vaak boekt een schuldeiser de vordering af in de verwachting dat de incassokosten niet zullen opwegen tegen de baten. Maar in hoeverre klopt die veronderstelling nog? Incasso...
Stefan van der Horst 16 | 9 | 2014
Ondernemingsrecht,

Een crediteurenakkoord buiten faillissement of surseance van betaling

Medio augustus heeft de Minister van Veiligheid en Justitie een wetsvoorstel over herstructurering van schulden bij ondernemingen buiten faillissement naar diverse instanties voor advies verzonden. Met het wetsvoorstel Wet Continuïteit Ondernemingen II beoogt de Minister sanering van schulden van een onderneming ook buiten een faillissement mogelijk te maken. Het crediteurenakkoord tijdens faillissement of surseance van...
Stefan van der Horst 9 | 9 | 2014
Ondernemingsrecht,

Persoonlijke aansprakelijkheid van de curator

Bij de afwikkeling van een faillissement blijven gewone (concurrente) schuldeisers meestal met lege handen achter. Het is extra zuur als zij daarnaast grote schade lijden door de wijze waarop een curator het faillissement afwikkelt. Zo ook in een zaak, waarin de rechtbank Zeeland-West-Brabant op 22 mei 2013 uitspraak heeft gedaan. Waar ging het om? Een failliet...
Stefan van der Horst 28 | 6 | 2013
Ondernemingsrecht,