Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wijziging termijnen voor opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen

Op 1 januari 2016 is voor veel rechtspersonen een nieuw boekjaar aangevangen. Het bestuur van een B.V. en N.V. is verplicht om ná afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. Ook het bestuur van een stichting of vereniging kan onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn over te gaan tot het opmaken en publiceren van een jaarrekening.

Ter uitvoering van een Europese richtlijn is op 1 november 2015 de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening in werking getreden. Met de invoering van deze wet zijn diverse wijzigingen doorgevoerd in de termijnen voor het opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen. Deze nieuwe termijnen zijn van toepassing op boekjaren die zijn aanvangen op of ná 1 januari 2016.

Opmaken van de jaarrekening

Het Burgerlijk Wetboek bepaalt, zowel nu als voorheen, dat het bestuur van een B.V. en N.V. binnen vijf maanden ná afloop van het boekjaar van de vennootschap een jaarrekening opmaakt en ter inzage legt aan de vergadering van aandeelhouders. Deze termijn kon voorheen door de aandeelhoudersvergadering met ten hoogste zes maanden worden verlengd op grond van bijzondere omstandigheden. Met invoering van de Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is deze termijn teruggebracht naar vijf maanden. De maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening is derhalve teruggebracht tot tien maanden.

Ten aanzien van de stichting, vereniging en coöperatie (die een jaarrekening moeten opmaken) geldt een vergelijkbare regeling. De termijn voor het opmaken van de jaarrekening beloopt, zowel nu als voorheen, echter zes maanden. Waar de termijn voor de stichting, vereniging en coöperatie voorheen met ten hoogste vijf maanden kon worden verlegd, is deze termijn thans teruggebracht tot vier maanden, waarmee de maximale termijn voor het opmaken van de jaarrekening ook hier nog ‘slechts’ tien maanden bedraagt.

Openbaarmaking van de jaarrekening

Een door het bestuur opgemaakte jaarrekening dient door het daartoe in de wet aangewezen orgaan te worden vastgesteld. Voor de B.V. en N.V. is dat de algemene vergadering van aandeelhouders, voor de vereniging en de stichting is het bevoegde orgaan de ledenvergadering resp. het bestuur. Ná vaststelling dient de jaarrekening, binnen 8 dagen, openbaar te worden gemaakt door middel van deponering bij de Kamer van Koophandel.

Voor de vaststelling zelf geldt geen wettelijke termijn. Echter, het bestuur dient er thans voor te zorgen dat de jaarrekening uiterlijk 12 maanden na afloop van het boekjaar openbaar is gemaakt. Deze termijn bedroeg vóór de onderhavige wetswijziging 13 maanden. Indien de jaarrekening niet binnen 12 maanden ná afloop van het boekjaar is vastgesteld, dient het bestuur deze toch openbaar te maken met vermelding dat deze nog niet door het bevoegde orgaan is vastgesteld.

Let wel, als alle aandeelhouders van de vennootschap tevens bestuurder (of commissaris) zijn, dan leidt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders (of commissarissen) in beginsel meteen tot vaststelling, en moet dus direct binnen 8 dagen daarna al gepubliceerd worden. De publicatietermijn is in dat geval dus nóg korter.

Belangrijk gevolg overschrijding publicatietermijn

Overschrijding van de publicatietermijn kan sneller leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid. Het Burgerlijk Wetboek bepaalt namelijk dat in dat geval vaststaat dat het bestuur zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld, waarbij tevens het wettelijk vermoeden wordt aangenomen dat deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Samengevat

Bent u bestuurder van een van de bovengenoemde entiteiten en is het boekjaar op of ná 1 januari 2016 aangevangen, let u er dan op dat de termijnen voor het opmaken en openbaar maken van de jaarrekening over dit nieuw aangevangen boekjaar zijn verkort. Indien het boekjaar op 1 januari 2016 is aangevangen dient de betreffende jaarrekening nu uiterlijk 31 oktober 2017 te zijn vastgesteld en uiterlijk op 31 december 2017 te zijn gedeponeerd.

Meer informatie
Mocht u vragen hebben over de gevolgen die de in dit artikel besproken wetswijziging voor u als bestuurder heeft, dan kunt u contact opnemen met één van de advocaten van de sectie Ondernemingsrecht.

Read also

De melding betalingsonmacht: bestuurders ben alert!
Maaike van Santvoort, 05-01-2018
Bestuurdersaansprakelijkheid, Faillissementen