Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen aangenomen

Na een flinke vertraging is het Wetsvoorstel kwaliteitsborging voor het bouwen op 14 mei van dit jaar aangenomen. Waar moet u allemaal rekening mee gaan houden? En vanaf wanneer?

Inleidend

Het wetsvoorstel heeft als doel het verbeteren de bouwkwaliteit en het versterken van de positie van de (met name particuliere) opdrachtgever. Het voorstel heeft zowel een privaatrechtelijk onderdeel (relatie opdrachtgever – aannemer) als een publiekrechtelijk onderdeel (relatie overheid – aannemer).

Uitbreiding aansprakelijkheid aannemer

Eerder schreef ik al over het ingrijpende privaatrechtelijke onderdeel, dat met name resulteert in een aanzienlijke uitbreiding van de aansprakelijkheid van de aannemer. Daarbij ging ik in op de wijzigingen met betrekking tot:

–              de waarschuwingsplicht voor aannemers
–              de instelling van een ‘opleveringsdossier’
–              de uitbreiding van de aansprakelijkheid van aannemers
–              de informatieplicht aannemers
–              het opschortingsrecht voor particulieren

Nieuw stelsel van kwaliteitscontrole

Het publiekrechtelijke onderdeel van het wetsvoorstel ziet op een wijziging van het systeem van kwaliteitscontrole in de bouw. Dat systeem zet ik hieronder beknopt uiteen.

Momenteel wordt een bouwplan getoetst en goedgekeurd door een gemeente op het moment dat een vergunning wordt aangevraagd. In het nieuwe stelsel wordt een bouwplan door een privaatrechtelijke kwaliteitscontroleur gecontroleerd. Deze partij is onafhankelijk en gecertificeerd. Na goedkeuring van het plan door de kwaliteitscontroleur wordt de vergunning door de gemeente verleend. Bij de start en ook gedurende de uitvoering van het bouwplan houdt de kwaliteitscontroleur toezicht op diverse onderdelen van het bouwplan, zoals brandveiligheid, energieprestaties, bouwvoorschriften en gemaakte afspraken met de opdrachtgever. Ook bij oplevering ziet de kwaliteitscontroleur er op toe dat alles in orde is, waarna hij het dossier overdraagt aan de gemeente. De gemeente zal, indien alles goed is verlopen, instemmen met ingebruikname van het bouwwerk.

De reden voor deze ingrijpende wijziging is de toenemende complexiteit in de bouw. Meer en deskundiger toezicht blijkt noodzakelijk en gemeenten hebben moeite om dit te bieden, zo blijkt uit onderzoek. Doordat het nieuwe stelsel gebruik maakt van de specialistische kennis in de markt, is de verwachting dat de veiligheid en kwaliteit in de bouw beter worden gewaarborgd.

Implementatie nieuwe wetgeving

Het nieuwe stelsel treedt stapsgewijs in werking. Vanaf 1 januari 2021 geldt dit eerst voor bouwwerken in de laagste risicoklasse, zoals eengezinswoningen en eenvoudige bedrijfspanden. Zodoende krijgen alle betrokken partijen de kans om ervaring op te doen met het nieuwe stelsel.

Slot

Zowel de privaatrechtelijke als de publiekrechtelijke wijzigingen hebben grote juridische en praktische gevolgen voor alle aannemers in Nederland. Het is dan ook raadzaam om de ontwikkelingen goed in de gaten te houden en waar nodig de juiste (juridische) voorbereidingen te treffen.

Meer informatie
De sectie Vastgoed van MannaertsAppels Advocaten adviseert en procedeert in uiteenlopende vastgoedgerelateerde vraagstukken. Heeft u naar aanleiding van deze blog nog vragen? Neem dan vrijblijvend contact op met Tomas Bakkes of een van onze andere specialisten.

Read also