Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Raden van toezicht

De Raad van Toezicht heeft het recht tot het benoemen en ontslaan van bestuurders binnen een organisatie. Daarnaast is een taak van de Raad van Toezicht om in het belang van de organisatie toezicht te houden op de bestuurder. Hierbij gaat het onder andere om het maatschappelijk belang van de instelling en het voeren van een adequaat financieel beleid, maar ook om goed werkgeverschap.

Dubbele rol voor Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft een dubbele rol binnen een organisatie. Ze zijn werkgever voor de bestuurder en tevens verplicht om goed toezicht te houden op de bestuurder van de organisatie. Doen ze dat niet, dan kunnen ze aansprakelijk worden gesteld voor het in gebreke blijven. MannaertsAppels adviseert de Raad van Toezicht in dit soort zaken. Onze advocaten weten dat u veelal het ontslag van een bestuurder zonder hoge kosten en achter de schermen wilt regelen. Omdat we optreden voor zowel bestuurders als Raden van Toezicht, kennen we de verschillende perspectieven. Dit nemen we mee in onze werkwijze.

Tips voor leden RvT

Om goed toezicht te houden op het welzijn van een organisatie, is het in uw rol van toezichthouder van belang om te weten wat er speelt. Dat is alleen mogelijk door regelmatig om de tafel te zitten met belanghebbende personen. Met deze tips vult u een functie als lid van de Raad van Toezicht zo goed mogelijk in:

  • Vraag als lid van de Raad van Toezicht om minimaal twee keer per jaar te vergaderen met de OR en soms ook zonder bestuurder. Het contact met de OR fungeert als thermometer voor de Raad van Toezicht.
  • Staat u op het punt om benoemd te worden als bestuurder van een organisatie, ga dan eerst in gesprek met de OR. Zo krijgt u een beeld van hoe de OR tegen de eigen organisatie aankijkt en hoe de medezeggenschap bij de organisatie functioneert.
  • Onderzoek of er verzekeringen zijn bij de organisatie voor toezichthouders om dekking te hebben bij aansprakelijkheidsclaims in privé.

Werkwijze bij geschillen

Mocht er een geschil ontstaan tussen Raad van Toezicht en bestuurder of tussen Raad van Toezicht en OR, dan staat MannaertsAppels u bij met advies. Onze advocaten staan u onder andere bij om een ontslag van een bestuurder zorgvuldig en goed te regelen. Dat kan zijn door creatieve oplossingen te vinden, zoals het beëindigen van het contract met wederzijds goedvinden en het vrijwillig terugtreden van de bestuurder. Dankzij onze ervaring met grote maatschappelijke organisaties zijn we in staat om een aanpak te hanteren die bij u past.