Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Onderzoek werkgever naar ongewenst gedrag van werknemer op de werkvloer niet in strijd met de AVG (privacyrecht)

Bij aanwijzingen dat een werknemer zich schuldig maakt aan ongewenst gedrag onderneemt u actie. Zo ook Sanquin. Zij stelt de werknemer, werkzaam als program manager, op non-actief en kondigt een onderzoek aan naar het gedrag van de werknemer. De werknemer is het niet eens met de gang van zaken en doet een beroep op het privacyrecht.

Situatieschets

Voor het onderzoek schakelt de werkgever een externe partij in. Het onderzoeksrapport stuurt zij naar de werknemer toe. Op basis van het onderzoeksrapport ziet Sanquin reden om tot beëindiging van het dienstverband met werknemer te komen. Conclusie is namelijk dat er inderdaad sprake was van ongepast gedrag. Ook volgt uit het rapport dat de werknemer verantwoordelijk is voor het creëren van een vijandige werkomgeving. Naar de mening van Sanquin is sprake van een onherstelbare vertrouwensbreuk. Zij dient zij een verzoek in bij de kantonrechter om de arbeidsovereenkomst te ontbinden.

Privacyargumenten werknemer

De werknemer stelt vragen naar de rechtmatigheid van de verwerking van persoonsgegevens. Ze dient een klacht in bij de Autoriteit Persoonsgegevens en doet aangifte tegen het onderzoeksbureau. Daarnaast vraagt ze haar werkgever om de persoonsgegevens die door het onderzoeksbureau zijn verwerkt, te vernietigen.

De werknemer verzoekt de rechter om Sanquin te veroordelen om: inzage te geven in de verwerkte persoonsgegevens van de werknemer door het onderzoeksbureau, de verwerking daarvan te beperken en om de door het onderzoeksbureau verwerkte persoonsgegevens van de werknemer te vernietigen.

Vooruitlopend op de beslissing op dat verzoek, vraagt ze de rechter in kort geding om Sanquin te verbieden om het rapport te verwerken en verder te verwerken totdat de rechtbank een beslissing heeft genomen in de bodemprocedure.

Eisen AVG

Op basis van de privacywetgeving moet het verwerken van persoonsgegevens rechtmatig gebeuren. Dit houdt – kort gezegd – in dat er een goede reden (wettelijke grondslag) moet zijn voor de verwerking. Andere belangrijke eisen zijn onder meer dat de verwerking van persoonsgegevens behoorlijk en transparant moet zijn (de persoon van wie de persoonsgegevens zullen worden verwerkt, moet hierover goed worden geïnformeerd) en dat de persoonsgegevens niet voor een ander doel worden verwerkt dan waarvoor  ze in eerste instantie zijn verwerkt.

Hoe oordeelt de rechter in kort geding?

Terug naar de zaak waarover de rechter zich moest buigen. Op 10 oktober jl. heeft de rechter in kort geding uitspraak gedaan. De kortgedingrechter wijst de vorderingen van de werknemer af. De rechter concludeert dat deze werkgever het goed heeft gedaan.

De rechter oordeelt onder meer het volgende:

  • Sanquin had een gerechtvaardigd belang (één van de wettelijke grondslagen) om het onderzoek te laten verrichten. Zij had er namelijk belang bij om een onderzoek te laten verrichten naar mogelijk ongewenst gedrag van de werknemer op de werkvloer;
  • Sanquin is hierin ook transparant geweest naar de werknemer door deze vooraf te informeren over het onderzoek en de aanleiding daarvoor. ;
  • de wijze waarop het rapport tot stand is gekomen, is niet onrechtmatig omdat het rapport uitsluitend is gebaseerd op interviews met betrokkenen en gegevens die door betrokkenen zelf zijn aangeleverd. Bovendien is niet gebleken dat er door Sanquin, overigens niet degene die het rapport heeft opgesteld, onrechtmatig zou zijn gehandeld;
  • Dat het onderzoeksbureau niet over een vergunning beschikte (op grond van de wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus) is niet relevant, omdat het bureau geen recherchewerkzaamheden had verricht;
  • Het recht om persoonsgegevens te wissen is niet absoluut. Werknemer had (beter) moeten motiveren waarom zij vindt dat de persoonsgegevens moeten worden gewist.

De rechter oordeelt kortom dat er geen aanknopingspunten te vinden zijn dat Sanquin in strijd handelt of heeft gehandeld met de AVG.

Conclusie

In deze kwestie is het voor de werkgever, tot nu toe, goed afgelopen. Het is de vraag hoe de Autoriteit Persoonsgegevens naar aanleiding van de door de werkneemster ingediende klacht over deze kwestie zal oordelen. Dat zullen we moeten afwachten. Dat geldt ook voor de beslissing van de rechter in de bodemprocedure.

Hoe dan ook blijft het belangrijk om zorgvuldig te werk te gaan bij onderzoeken naar een werknemer. Houd daarbij rekening met de eisen die de privacywetgeving stelt aan het verwerken van persoonsgegevens. Probeer ook goede afspraken te maken met het externe onderzoeksbureau.

Meer informatie
Wilt u meer weten over privacy op de werkvloer, dan kunt u uiteraard contact met opnemen met Sabine van Loon, verbonden aan de sectie arbeidsrecht.

Read also

Negeren Corona reisadvies: mag dat?
Annemieke Siebrand, 10-07-2020
Arbeidsrecht
Onjuiste informatie in CV – ontslag van bedriegende werknemer
Sabine van Loon, 26-05-2020
Arbeidsrecht
De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering
Madelein van der Velden, 31-03-2020
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Corona en privacy op de werkvloer: hoe zit dit?
Sabine van Loon, 19-03-2020
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy