Ondernemende advocaten voor de ondernemer

De melding betalingsonmacht: bestuurders ben alert!

Op het moment dat een rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen is bepaalde in de Invorderingswet 1990 genoemde belastingen niet (langer) kan afdragen, dan dient de rechtspersoon daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst. Een zelfde verplichting geldt voor het geval waarin een dergelijke rechtspersoon niet in staat is om de bijdragen met betrekking tot een deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds te voldoen. Deze schriftelijke mededelingen aan de Belastingdienst respectievelijk een bedrijfstakpensioenfonds, worden aangeduid als een “melding betalingsonmacht”.

In dit blog ga ik kort in op de manier waarop deze meldingen moeten worden gaan en op de gevolgen voor u als bestuurder  wanneer dit niet of niet tijdig wordt gedaan.

Wanneer dient u een melding betalingsonmacht te doen?

De wet schrijft voor dat een rechtspersoon betalingsonmacht schriftelijk dient te melden onverwijld nadat gebleken is dat zij niet tot betaling in staat is. Onverwijld betekent in dit geval uiterlijk twee weken (14 kalenderdagen) na de dag waarop de verschuldigde belasting respectievelijk pensioenbijdrage behoorde te zijn voldaan.

De verplichting voor het melden van betalingsonmacht aan de Belastingdienst geldt enkel voor bepaalde belastingen. De meest voorkomende belastingen in dat verband zijn loonbelasting en omzetbelasting.

Wie dient betalingsonmacht te melden?

Formeel dient de rechtspersoon die de belasting of pensioenbijdrage verschuldigd is  betalingsonmacht te melden. Een rechtspersoon kan echter zelf geen handelingen verrichten, maar moet daarvoor vertegenwoordigd worden. Daarom bepaalt de wet dat iedere individuele bestuurder van de rechtspersoon bevoegd is om namens de rechtspersoon de melding te doen.

Hoe dient u betalingsonmacht te melden?

In principe is een melding betalingsonmacht vormvrij. De enige formele voorwaarden zijn dat de melding schriftelijk moet gebeuren én dat de melding inzicht moet geven in de omstandigheden die ertoe hebben geleid dat de belasting of pensioenbijdrage niet kan worden betaald. Betalingsonmacht zou dus bijvoorbeeld kunnen worden gemeld met een e-mail aan het bedrijfstakpensioenfonds.

Om discussies te voorkomen, is het echter aan te bevelen om betalingsonmacht te melden via de daarvoor door de Belastingdienst opgestelde formulieren. Deze formulieren zijn te downloaden op de website van de Belastingdienst en er is zowel een formulier voor het melden van betalingsonmacht aan de Belastingdienst als voor het bedrijfstakpensioenfonds.

Wat zijn de gevolgen van het niet (tijdig) melden van betalingsonmacht?

Blijven de betreffende belastingen of pensioenbijdragen door  de rechtspersoon onbetaald, dan kan de bestuurder van die rechtspersoon door de Belastingdienst of het bedrijfstakpensioenfonds privé aansprakelijk worden gesteld voor de niet-betaalde bedragen. Daarbij dient de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds  aannemelijk te maken dat het onbetaald blijven van de bedragen het gevolg is van aan de bestuurder te wijten kennelijk onbehoorlijk bestuur.

Is betalingsonmacht niet (tijdig) gemeld, dan wordt vermoed dat het onbetaald blijven van de belastingen of pensioenbijdrage aan de bestuurder te wijten is. Vervolgens moet de bestuurder aantonen dat dit niet het geval is. De bestuurder mag dit bewijsvermoeden echter alleen weerleggen als hij eerst aannemelijk maakt dat het hem niet te verwijten valt dat betalingsonmacht niet of niet tijdig is gemeld.

Het niet of niet tijdig doen van de melding betalingsonmacht kan dus verstrekkende gevolgen hebben voor u als bestuurder. Blijf daarom altijd alert op het tijdig melden van betalingsonmacht.

Meer informatie
Heeft u vragen naar aanleiding van het bovenstaande of bent u aansprakelijk gesteld door de Belastingdienst of een bedrijfstakpensioenfonds en is juridische bijstand daarin gewenst? Neem dan contact op met één van de ondernemingsrechtadvocaten van ons kantoor.

Lees ook

Wijziging termijnen voor opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen
Maaike van Santvoort, 29-01-2016
Bestuurdersaansprakelijkheid, Faillissementen, Ondernemingsrecht