Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of niet?

Het Weens Koopverdrag[1] (hierna: “het Verdrag”) is een internationaal verdrag dat in het leven is geroepen om de internationale handel te bevorderen. Vaak wordt het Weens Koopverdrag expliciet uitgesloten in overeenkomsten en algemene voorwaarden. Is dit echter wel noodzakelijk? En in welke gevallen is het wel nuttig het Weens Koopverdrag toe te passen? In deze blog geven we uitleg over het Weens Koopverdrag en lichten we toe wanneer het juist wel of niet zinvol is de toepasselijkheid van het verdrag uit te sluiten.

Het Weens Koopverdrag

Het Verdrag bevat voorschriften over de totstandkoming van een internationale koopovereenkomst, de rechten en plichten van partijen en de gevolgen van niet-nakoming van de koopovereenkomst. Het doel van het Verdrag was om uniforme regels voor internationale koopovereenkomsten op te stellen. Als het Verdrag van toepassing is, hoeft niet vastgesteld te worden welk recht van toepassing is. Het Verdrag ziet echter wel enkel op de verbintenisrechtelijke aspecten van de koopovereenkomst. Onderwerpen die niet in het Verdrag zijn geregeld, dienen aan de hand van de regels van het internationaal privaatrecht te worden vastgesteld.

Het Verdrag bestaat uit vier delen. Die hebben de volgende inhoud:

  1. Het toepassingsgebied en de algemene bepalingen.
  2. De totstandkoming van de overeenkomst.
  3. De verplichtingen van de verkoper en de koper en de mogelijkheden die partijen hebben als er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst van één van de partijen.
  4. Slotbepalingen van het Verdrag.

Wanneer is het Weens Koopverdrag van toepassing?

Het Verdrag is van toepassing op koopovereenkomsten met betrekking tot roerende zaken tussen partijen die in verschillende staten gevestigd zijn, en waarbij één van de volgende punten geldt:

(a) De staten zijn verdragsluitende staten zijn, of
(b) Volgens de regels van internationaal privaatrecht is het recht van een verdragsluitende staat van toepassing (art. 1 Weens Koopverdrag).

Het laatste geval doet zich voor als de verkopende partij in Nederland is gevestigd en de kopende partij in een land dat geen verdragsluitende staat is. Het Verdrag kan geheel of gedeeltelijk worden uitgesloten (art. 6 Weens Koopverdrag). Dit dient in beginsel uitdrukkelijk te gebeuren in bijvoorbeeld de koopovereenkomst of in de algemene voorwaarden.

Het Verdrag is niet van toepassing op overeenkomsten met consumenten. Ook regelt het niet de aansprakelijkheid voor ongevallen als gevolg van gebreken in verkochte goederen. Dit komt omdat dergelijke regels in veel landen van dwingend recht zijn. Dit wil zeggen dat men hier niet van kan afwijken.

Waarom wordt het Weens Koopverdrag uitgesloten?

In praktijk zou het kunnen dat het Verdrag uitgesloten wordt omdat veel partijen niet bekend zijn met de inhoud van het Verdrag. Nederlandse ondernemers kiezen er in dat geval voor om enkel het Nederlands recht van toepassing te laten verklaren op de koopovereenkomst.

Een andere reden waarom het Verdrag vaak wordt uitgesloten, is omdat de regels over tekortkoming en ontbinding anders zijn dan die van het Nederlands Burgerlijk Wetboek (hierna: “het BW”). In sommige gevallen zijn de regels van het Verdrag gunstiger dan die van het BW of juist andersom. Hieronder beschrijven we een aantal verschillen – niet uitputtend – tussen het Verdrag en het BW.

Nakoming van de overeenkomst

Een groot verschil is de tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Op grond van het Verdrag dient sprake te zijn van een wezenlijke tekortkoming (art. 25 Weens Koopverdrag). Dit houdt kort gezegd in dat de koper in fundamentele zin niet heeft ontvangen wat hij mocht verwachten.

In het BW wordt gesproken over ‘iedere tekortkoming’ (art. 6:74 BW). Hier pakt het BW gunstiger uit voor de koper, omdat in dat geval niet aangetoond hoeft te worden dat er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Het Verdrag is in dit geval voordeliger voor de verkoper. Een ontbinding van de koopovereenkomst is dan namelijk alleen mogelijk bij een wezenlijke tekortkoming.

Vorderingen bij tekortkoming

Een ander verschil gaat over vorderingen bij de wederpartij in geval van een tekortkoming. Zo is volgens het BW ontbinding van de overeenkomst of het vorderen van schadevergoeding pas mogelijk wanneer de wederpartij in gebreke is gesteld. Op grond van het Verdrag kan echter meteen ontbonden wanneer er sprake is van een wezenlijke tekortkoming. Het sturen van een ingebrekestelling is hier niet noodzakelijk.

Bovendien kent het Verdrag een maximale klachttermijn van twee jaar als een geleverd product niet voldoet aan de overeenkomst (art. 39 lid 2 Weens Koopverdrag). Het BW kent dit niet. Deze termijn geeft de verkoper de zekerheid dat hij slechts tot twee jaar na levering kan worden aangesproken.

Het Weens Koopverdrag: uitsluiten of niet?

De toepasselijkheid van het Verdrag kan in sommige gevallen voor de verkoper van roerende zaken voordeliger uitpakken dan de toepasselijkheid van het Nederlands recht. Het is daarom belangrijk bewust te zijn van de inhoud van het Verdrag en welke mogelijkheden het Verdrag biedt ten opzichte van het BW.

Het uitsluiten van het gehele Verdrag is niet per definitie noodzakelijk. Bij het onderhandelen over en het opstellen van contracten is het verstandig om te bekijken of het gunstig is om het Verdrag geheel of gedeeltelijk uit te sluiten. Is een bepaald artikel uit het Verdrag niet voordelig voor partijen, dan kunnen zij dit artikel uitsluiten door een afwijkende bepaling in de overeenkomst op te nemen.

Meer weten?
Wij bekijken graag met u of het interessant is voor u het Weens Koopverdrag toe te passen op uw internationale koopovereenkomsten of deze juist (gedeeltelijk) uit te sluiten. Neem gerust contact op met Sjoerd Tilman of Sharon de Rijder.

[1] Voluit: het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken van 11 april 1980

Deze blog is tevens gepubliceerd op de website van de Brabant-Zeeuwse sociëteit voor Internationaal Zakendoen.

Lees ook

Mark van Kempen advocaat aansprakelijkheidsrecht Tilburg MannaertsAppels
Woord van het jaar 2019: ‘sjoemelisolatie’….?
Mark van Kempen, 11-01-2019
Aansprakelijkheid, Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht, Vastgoed
Uber beboet door Nederlandse en Britse privacywaakhonden
Steven van Kerkhof, 20-12-2018
Ondernemingsrecht
Moniek de Cock advocaat huurrecht en aanbesteding MannaertsAppels Tilburg
Krakers in uw pand? Zo komt u van hen af!
Moniek de Cock, 20-11-2018
Ondernemingsrecht, Vastgoed
Antwoord op 5 hamvragen over het recht van inzage in het personeelsdossier
Maaike van Santvoort, 30-10-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Sabine van Loon arbeidsrechtadvocaat MannaertsAppels Breda
Welke rol speelt de ondernemingsraad bij uitvoering van de AVG?
Sabine van Loon, 22-08-2018
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht