Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Franchisegevers hebben verzwaarde informatieplicht!

Iedereen wil goed geïnformeerd worden voordat hij of zij een overeenkomst sluit. Als achteraf blijkt dat een contractspartij niet goed is geïnformeerd, kan het zo zijn dat die contractspartij dan van oordeel is dat als zij juist geïnformeerd zou zijn, zij de overeenkomst niet zou hebben gesloten. Het recht biedt dan voor die partij de mogelijkheid om de overeenkomst te vernietigen op grond van dwaling en de wederpartij aansprakelijk te stellen voor de schade die zij heeft geleden.

Informatieplicht franchisegevers verzwaard

Dit is ook de insteek geweest van een procedure waarin de Hoge Raad op 24 februari 2017 een belangrijke uitspraak heeft gedaan. Op grond van deze uitspraak is de verplichting van de franchisegever om voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst de juiste informatie te verstrekken uitgebreid c.q. verzwaard.

Tot voor kort was omtrent deze problematiek de uitspraak van de Hoge Raad uit 2002 in het arrest “Paalman/Lampenier” leidend. In dat arrest overwoog de Hoge Raad dat de franchisegever die een rapport over de te verwachten omzet en de te verwachten winst aan zijn wederpartij verschaft, onder omstandigheden onrechtmatig handelt, indien hij weet dat dit rapport ernstige fouten bevat en hij zijn wederpartij niet op deze fouten opmerkzaam maakt. Deze regel ziet in het op dat arrest aan de orde zijnde geval, waarin de franchisegever het onderzoek en het opstellen van het daarop gebaseerde rapport aan een derde heeft uitbesteed. Ook de franchisegever mag dan in de regel op de juistheid daarvan vertrouwen, zodat in beginsel van onzorgvuldig handelen zijnerzijds pas sprake is in geval van wetenschap als hiervoor bedoeld.

Onzorgvuldigheid franchisegever

De Hoge Raad heeft nu in het arrest van 24 februari 2017 bepaald dat dit laatste anders is als de franchisegever zelf, of een persoon waarvoor hij aansprakelijk is, het onderzoek uitvoert en de resultaten daarvan aan zijn wederpartij verstrekt. In dat geval kan ook sprake zijn van onzorgvuldig handelen zonder dat de franchisegever (of de persoon voor wie hij aansprakelijk is) weet dat het rapport fouten bevat, en wel indien onzorgvuldigheid van de franchisegever (of van de persoon voor wie hij aansprakelijk is) heeft geleid tot de fouten in het rapport.

Meer weten?
Wilt u meer informatie over deze uitspraak of over franchise, neem dan contact op met Sjoerd Tilman.

Lees ook

Welke gevolgen heeft de WHOA voor het huurrecht?
Jaap Paijmans, 26-10-2020
Faillissementen, Ondernemingsrecht, Vastgoed
Virtueel vergaderingen verlengd tot 1 oktober 2020
Tom de Witte, 10-09-2020
Ondernemingsrecht
Wat moeten u en uw bedrijf weten over het UBO-register?
Maaike van Santvoort, 07-09-2020
Ondernemingsrecht
Update: Wet Franchise aangenomen!
Astrid Jansen, 12-08-2020
Geen onderdeel van een categorie, Ondernemingsrecht
Wetsvoorstel Franchise: de franchiseovereenkomst in de wet
Astrid Jansen, 10-04-2020
Ondernemingsrecht