Ondernemende advocaten voor de ondernemer

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering

Twee weken geleden werd bekend dat er diverse nieuwe maatregelen zouden worden getroffen om ondernemers te steunen tijdens de coronacrisis. NOW was één van die maatregelen en een hele belangrijke voor ondernemers, want het biedt ondernemers een significante financiële tegemoetkoming in de loonkosten nu zij omzetverlies lijden. Hiermee zouden ondernemers hun personeel gewoon kunnen doorbetalen.

We wisten al het een en ander over de regeling, maar er waren ook nog genoeg vragen. Wat behoort tot de loonsom? Vallen de werkgeverslasten er ook onder? Hoe zit het met de payrollbedrijven? En de belangrijkste: is de regeling al opengesteld? Hierop hadden we geen antwoord, tot nu. Vandaag zijn de details bekend geworden. Het loket voor het noodfonds wordt op 6 april a.s. opengesteld.

Wat wisten we al?

 • er moet sprake zijn van een omzetverlies van tenminste 20%;
 • de NOW geldt voor omzetdalingen vanaf 1 maart 2020 (dus de tegemoetkoming kan met terugwerkende kracht worden aangevraagd);
 • de tegemoetkoming geldt voor een periode van drie maanden en dit kan mogelijk nog met drie maanden verlengd worden (onder eventueel nadere voorwaarden);
 • gedurende de periode van de tegemoetkoming mag geen personeel wegens bedrijfseconomische redenen worden ontslagen;
 • het personeel krijgt gedurende de tegemoetkoming 100% van het loon doorbetaald;
 • de hoogte van de tegemoetkoming is afhankelijk van het omzetverlies:
  • als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom van een werkgever;
  • als 50% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 45% van de loonsom van een werkgever;
  • als 25% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 22,5% van de loonsom van de werkgever;
 • UWV werkt aan een snelle afgifte van de tegemoetkoming, aldus dat UWV, waarschijnlijk na een marginale beoordeling, al 80% van de verwachte tegemoetkoming verstrekt en achteraf wordt de werkelijke omzetdaling en tegemoetkoming vastgesteld (er kan dus – ook negatief – gecorrigeerd worden).

De details en uitwerking

Vanochtend is het volgende bekend geworden:

 • de regeling wordt zeer waarschijnlijk opengesteld vanaf 6 april a.s. en de aanvraagperiode loopt tot en met 31 mei a.s.
 • omzet: het omzetverlies wordt bepaald door de totale omzet over 2019 te delen door vier. Dit wordt vergeleken met de omzet in maart-april-mei 2020 of een andere aan te geven periode van drie maanden (tussen 1 maart en 31 juli 2020) waarover u als ondernemer omzetverlies verwacht. Bij de aanvraag geeft de ondernemer deze verwachte omzetdaling op. Daarbij is nog geen accountantsverklaring vereist. Bij een concern wordt gekeken naar het geheel van bedrijven. Er wordt geen rekening gehouden met seizoensinvloeden op de omzet.
 • loonsom: UWV gebruikt voor de hoogte van de loonsom de gegevens uit de loonaangifte bij de Belastingdienst van januari 2020. De grondslag voor de loonsom is het sociale verzekeringsloon met daarbovenop een opslag van 30% voor werkgeverslasten (vakantietoeslag, pensioen en werkgeverspremies). Het loon per werknemer is gemaximeerd op € 9.538,- bruto per maand. Boven dit bedrag wordt niet gecompenseerd.
 • alle medewerkers voor wie loonaangifte wordt gedaan, vallen onder de tegemoetkoming, ongeacht de contractvorm. Krimpt de loonsom, omdat minder mensen worden doorbetaald, dan daalt de tegemoetkoming.
 • ingeleende krachten (zoals payroll- en uitzendwerknemers) vallen niet onder de loonsom van de inlener. De uitzend- of payrollondernemer kan zelf natuurlijk wel een beroep doen op het noodfonds.
 • UWV streeft naar snelheid in het afhandelen. Als UWV positief oordeelt, keert UWV een voorschot van 80% uit in drie termijnen. Het eerste (deel van het) voorschot kan al verwacht worden binnen twee tot vier weken na de indiening van de volledige aanvraag. De verwachting van UWV is zelfs dat dit sneller kan.
 • binnen 24 weken na afloop van de periode waarover de tegemoetkoming is toegekend, moet de ondernemer vaststelling van de subsidie aanvragen. Daarvoor zal in beginsel om het omzetverlies aan te tonen een accountantsverklaring vereist zijn. Daarna volgt binnen 22 weken een eindafrekening met een definitieve vaststelling.
 • De ondernemer is verplicht de aanvraag van de NOW met de OR en/of personeelsvertegenwoordiging te bespreken (niet om advies en/of instemming te vragen). Als er geen OR of PVT is dan moet de ondernemer het indienen van de aanvraag met de werknemers bespreken.

Wat moet er in de aanvraag worden vermeld?

 • Of de ondernemer na 31 augustus 2019 nog een aanvraag voor werktijdverkorting heeft ingediend;
 • de verwachte omzetdaling in hele procenten, afgerond naar boven;
 • in welke aaneengesloten periode van drie maanden binnen de periode 1 maart tot en met 31 juli 2020 de ondernemer een omzetdaling verwacht;
 • het loonheffingennummer; en
 • het rekeningnummer waarop u als ondernemer de betalingen van de Belastingdienst inzake loonheffingen ontvangt. Let op, vermelden van een foutief rekeningnummer kan een directe grond voor weigering van de aanvraag zijn!

Zorg er dus voor dat u deze informatie paraat heeft zodat u op 6 april a.s. gelijk een aanvraag kunt indienen.

Begin daarom nu vast door de totale omzet over 2019 beschikbaar te hebben en een prognose te maken over de omzet over de periode van drie maanden waarover u omzetverlies verwacht. Die periode mag dus ook later dan per 1 maart jl. aanvangen als u verwacht dat het daadwerkelijke omzetverlies pas later intreedt. Wel moet de periode zijn gelegen tussen 1 maart jl. en 31 juli a.s. Overleg daarover eventueel met uw accountant. Voor wat betreft de loonsom hoeft u niets aan te leveren, daarvoor maakt UWV gebruik van de gegevens van de loonaangifte bij de Belastingdienst. De compensatie ziet dus op de loonsom over maart tot en met mei 2020, maar de periode van omzetdaling kan anders zijn.

Net als u, houdt ons dit natuurlijk enorm bezig. Met het bovenstaande bericht hebben we ongetwijfeld nog vele vragen niet behandeld en wellicht worden de komende dagen nog meer details bekend .Ook op de website van de Rijksoverheid worden veel vragen beantwoord. Mocht u vragen hebben, laat het dan vooral weten en we voorzien u snel van een antwoord, zodat u door kunt.

Update 6 april 2020

Het indienen van een aanvraag is vanaf vandaag mogelijk. Dat kan via de site van het UWV. Daar vindt u ook een checklist van wat u voor de aanvraag nodig heeft. Let op, het indienen van een aanvraag kan maar eenmaal per Loonheffingennummer, dus zorg ervoor dat u de aanvraag secuur en kloppend indient. Zoals al aangegeven is een incorrect rekeningnummer bijvoorbeeld een directe grond voor weigering. Mochten er vragen bestaan, neem dan vooral even contact met ons op.

Meer informatie/contact
Onze collega (arbeidsrecht)specialisten en wij (Madelein van der Velden en Janneke Jacobs) zijn beschikbaar om u verder te helpen. Mede namens mijn collega’s wens ik u veel succes en sterkte in deze bijzondere tijden.

Lees ook

Geen loonsanctie, maar wel een billijke vergoeding?
Madelein van der Velden, 30-11-2022
Arbeidsrecht
Ontslag op staande voet. Waarmee moet je rekening houden?
Sabine van Loon, 06-10-2022
Arbeidsrecht
Overtreding van het concurrentie- en relatiebeding: € 500.000,- boete!
Madelein van der Velden, 01-09-2022
Arbeidsrecht
Arbeidsovereenkomst beëindigen, maar beperkt dossier.
Sabine van Loon, 18-08-2022
Arbeidsrecht
Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer: een grijs gebied?
Madelein van der Velden, 07-07-2022
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie