Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Op 10 juli 2018 heeft de Eerste kamer het wetsvoorstel ‘compensatie transitievergoeding langdurige arbeidsongeschiktheid’ aangenomen. Op grond van dit wetsvoorstel ontvangt een werkgever die een transitievergoeding betaalt aan een langdurig arbeidsongeschikte werknemer na afloop van de loondoorbetalingsverplichting daarvoor een compensatie.

Nu komt het regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst na afloop van de loondoorbetalingsverplichting niet wordt beëindigd, omdat werkgevers het betalen van de transitievergoeding op dat moment als onrechtvaardig en belemmerend zien. Dit heeft tot gevolg dat een zogenaamd “slapend dienstverband” blijft bestaan. Het doel van de nieuwe wet is het aantal slapende dienstverbanden terug te dringen.

Hoewel de wet pas per 1 april 2020 in werking zal treden, is het nu al belangrijk om er rekening mee te gaan houden. De compensatie zal namelijk ook gelden voor betaalde transitievergoedingen na langdurige arbeidsongeschiktheid tussen 1 juli 2015 (invoering transitievergoeding) en 1 april 2020. Goed nieuws dus als u als werkgever in de achterliggende periode al een arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer hebt beëindigd na afloop van de loondoorbetalingsverplichting en u aan hem/haar een transitievergoeding hebt betaald. U moet daarvoor wel relevante stukken over de ziekteperiode en de beëindiging bewaren, omdat het compensatieverzoek pas na 1 april 2020 kan worden ingediend.

In ons artikel wordt het wetsvoorstel nader besproken en sommen we op welke documenten u moet bewaren om na 1 april 2020 een beroep te doen op de compensatie. We leggen uit welke compensatie te verwachten is en welke gevolgen het wetsvoorstel verder heeft.

Naschrift 10 april 2019: prejudiciële vragen

Kun je als werkgever verplicht worden de arbeidsovereenkomst met je (langdurig zieke) werknemer op te zeggen? Ja, oordeelde de kortgedingrechter uit Den Haag op 28 maart 2019. Een nieuwe wending in de discussie over zogenaamde slapende dienstverbanden.

De werkgever wordt door de rechter verplicht de arbeidsovereenkomst met de langdurig zieke werknemer op te zeggen en daarbij aan de werknemer de transitievergoeding te betalen. Als de werkgever dat niet doet, moet hij een dwangsom betalen.

De kortgedingrechter oordeelde dat er nieuwe wetgeving is (die per 1 april 2020 met terugwerkende kracht in werking treedt) waarbij de werkgever voor het betalen van een transitievergoeding aan een langdurig zieke werknemer wordt gecompenseerd. In dat kader is het volgens de kortgedingrechter niet vol te houden dat het niet opzeggen van een slapend dienstverband geen strijd met goed werkgeverschap oplevert (zoals voorheen steevast werd geoordeeld).

Ondanks deze uitspraak van de kortgedingrechter in Den Haag, antwoordt de rechtspraak nog niet eensgezind op de vraag of een werkgever verplicht kan worden de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen. Andere (kanton)rechters oordelen afwijkend en menen dat een dergelijke verplichting, ook in het licht van de aanstaande wetgeving, niet bestaat. Op 10 april 2019 heeft de rechtbank Limburg daarom prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad om hierover duidelijkheid te krijgen. Wij houden u uiteraard van deze ontwikkelingen op de hoogte.

Naschrift 18 september 2019: conclusie advocaat-generaal

De prejudiciële vragen van de rechtbank Limburg liggen nog bij de Hoge Raad. Inmiddels heeft wel de advocaat-generaal (AG) advies uitgebracht over de beantwoording van de prejudiciële vragen. De AG vindt dat een werkgever op basis van goed werkgever in beginsel wel moet meewerken aan een door de werknemer verzochte beëindiging van het dienstverband. De werkgever zal in dat geval ook gewoon de transitievergoeding moeten betalen.

Het argument dat de werkgever op hoge kosten wordt gejaagd gaat door de invoering van de Wet compensatie transitievergoeding immers niet meer op. Per 1 april 2020 kunnen werkgevers een compensatieverzoek indienen voor de betaalde transitievergoeding. In dat licht vindt de AG dat niet meewerken aan een beëindiging van het dienstverband met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer in strijd kan zijn met goed werkgeverschap. Afhankelijk van de omstandigheden van het geval kan dat wel anders zijn.

Het is nu afwachten hoe de Hoge Raad zelf zal oordelen over de gestelde prejudiciële vragen.

Meer weten?
Heeft u vragen over bijvoorbeeld ontslag of de transitievergoeding, neem dan contact op met Janneke Jacobs of een van de andere arbeidsrechtadvocaten van ons kantoor.

Read also

De tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW): details en uitvoering
Madelein van der Velden, 31-03-2020
Arbeidsrecht, Ondernemingsrecht
Corona en privacy op de werkvloer: hoe zit dit?
Sabine van Loon, 19-03-2020
Arbeidsrecht, IE/ICT/Privacy
NOW: Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud. Wat weten we?
Madelein van der Velden, 18-03-2020
Arbeidsrecht
Impact van het coronavirus op de werkvloer
Annemieke Siebrand, 12-03-2020
Arbeidsrecht, Geen onderdeel van een categorie, IE/ICT/Privacy, Ondernemingsrecht