Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Appartementseigenaars die niet altijd naar de VvE-vergadering gaan: opgelet!

De leden van de VvE nemen besluiten tijdens de VvE-vergadering. Die besluiten kunnen belangrijke, vaak financiële, gevolgen hebben voor ieder van de eigenaren. Als je het niet eens bent met een besluit, kun je het aanvechten door de vernietiging van het besluit bij de rechter te verzoeken. Dat moet binnen een maand nadat je van het besluit kennis hebt genomen of hebt kunnen nemen.

Kennis kunnen nemen van besluiten

Over de termijn van een maand die gaat lopen op het moment dat je kennis kon nemen van het besluit – deed de Hoge Raad op 21 juni 2019 een belangrijke uitspraak. De les die uit deze uitspraak te leren valt? Als je niet naar de VvE-vergadering kan of wil gaan, wordt aangenomen dat je binnen een week na de vergadering kennis kon nemen van de genomen besluiten. De termijn van een maand gaat na die week dus lopen. Er kan immers van een eigenaar worden verlangd dat die actief informeert naar de genomen besluiten, als hij niet op de hoogte wordt gebracht door het bestuur of andere eigenaren.

Dat kan anders zijn als het gebruik is binnen de VvE om notulen of besluitenlijsten te verspreiden aan de eigenaren. In dat geval kon je kennis nemen van de besluiten op het moment dat de notulen werden verspreid. En onthoud: deze uitspraak gaat over de situatie waarin de eigenaar feitelijk nog geen kennis had genomen van de besluiten; de vraag was of ze daarvan kennis had kunnen nemen. Zodra een eigenaar feitelijk kennis neemt van een besluit, gaat de termijn van een maand sowieso lopen. Houd de termijn scherp in de gaten want te laat is echt te laat.

Tip: in een praktische handleiding, die je hier kosteloos kunt downloaden, zet ik uiteen hoe besluiten in de VvE tot stand komen en hoe ze kunnen worden aangevochten.

Verzoek tot vernietiging

De VvE-vergadering vond in deze zaak plaats op 23 november 2015. De eigenaar die de besluiten wil aanvechten, was niet aanwezig bij de vergadering. De notulen van de vergadering zijn toegezonden op 10 december 2015. Het verzoek tot vernietiging van besluiten werd gedaan op 9 januari 2016. Binnen een maand na ontvangst van de notulen dus, maar langer dan een maand na de vergadering.

Het gerechtshof oordeelt dat “van een eigenaar/lid van een VvE in het algemeen mag worden verwacht dat hij/zij, indien hij/zij niet aanwezig kan of wil zijn ter vergadering, ook niet bij vertegenwoordiging, zich ten spoedigste van genomen besluiten vergewist”. Het hof oordeelt dat er verschillende personen waren waar de verzoeker de inhoud van de besluiten had kunnen achterhalen als ze daar achteraan was gegaan. De Hoge Raad oordeelt echter anders: in deze VvE was het gebruik dat er na een vergadering notulen werden rondgestuurd. Om die reden ging de termijn in dit geval pas lopen op het moment dat die notulen waren verspreid. Alleen als het in de betreffende VvE geen gebruik is om notulen te verspreiden, geldt de actieve vergewisplicht van de eigenaren en worden ze geacht binnen een week na de vergadering zelf de inhoud van de besluiten te hebben achterhaald (bij het bestuur of andere leden die wel aanwezig waren).

Afwachten notulen

In dit geval mocht deze eigenaar dus de notulen afwachten. Ze is dus op tijd met het verzoeken van de vernietiging.

Met andere woorden: ben je niet aanwezig bij de VvE-vergadering? Dan moet je in sommige gevallen zelf actie ondernemen om de inhoud van besluiten te achterhalen, is het gebruik dat er notulen worden verspreid dan kom je er waarschijnlijk mee weg die af te wachten. Uiteraard is het verstandig zo snel mogelijk actie te ondernemen als er een onwelgevallig besluit is geagendeerd in jouw VvE. Zodoende voorkom je de hele discussie over termijnen.

Meer weten?
Heb je vragen over de rechtsgeldigheid van besluiten die in jouw VvE genomen zijn? Of wil je een besluit aanvechten? Neem dan contact op Tristan Schonis, gespecialiseerd in VvE-recht.

Read also