Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Algemeen

1.1 MannaertsAppels N.V. (hierna te noemen: “MA”) is een naar Nederlands recht opgerichte naamloze vennootschap die tot doel heeft het beoefenen van de advocatuur.

Artikel 2 – Toepasselijkheid en totstandkoming

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn bij uitsluiting van enige andere algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsverhoudingen (toekomstige daaronder begrepen) tussen MA en de opdrachtgever.
2.2. Deze algemene voorwaarden zijn tevens bedongen ten behoeve van de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen.
2.3 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.
2.4 Ter voldoening aan het in de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) en de Verordening op de advocatuur bepaalde is de opdrachtgever verplicht om zich bij het verstrekken van de opdracht, of terstond op eerste verzoek daarna, te identificeren met een geldig legitimatiebewijs.

Artikel 3 – Aanvaarding en uitvoering opdracht

3.1 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en worden uitsluitend aanvaard door of namens MA, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling van de opdrachtgever is dat een opdracht door één of meer bepaalde personen wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
3.2 Onverminderd het overigens in de wet bepaalde kan MA de overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.
3.3 De opdrachtgever is bij beëindiging van de overeenkomst verplicht de vergoeding te betalen voor de tot het moment van beëindiging verrichte werkzaamheden.
3.4 MA voert opdrachten uitsluitend uit ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen hieraan geen rechten ontlenen.

Artikel 4 – Aansprakelijkheid en vrijwaring

4.1 Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van een opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van MA of de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen leidt, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag waarop de door MA afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering aanspraak geeft, vermeerderd met het ter zake geldend eigen risico. MA en de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen zijn echter niet aansprakelijk tot vergoeding van enige schade indien de opdrachtgever op het moment, waarop de hiervoor bedoelde gebeurtenis zich voordoet, in gebreke is met de nakoming van enige verplichting jegens MA.
4.2 Indien voornoemde verzekeraar in enig geval niet over mocht gaan tot uitkering, is de aansprakelijkheid van MA of de bij de uitvoering van de opdracht betrokken personen voor alle schade die mocht zijn ontstaan, gevolgschade uitdrukkelijk hieronder begrepen, uitdrukkelijk beperkt tot het honorarium dat voor de werkzaamheden in verband waarmee de schade is ontstaan door MA aan de opdrachtgever is gedeclareerd, met een maximum van € 200.000,-.
4.3 Elke aan MA gegeven opdracht houdt de bevoegdheid in om derden in te schakelen en om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van hulppersonen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. De toepasselijkheid van artikel 6:76 BW is uitgesloten.
4.4 Indien en voor zover MA optreedt als procesadvocaat, vrijwaart opdrachtgever MA tegen enige aansprakelijkheid wegens beroepsfouten die herleidbaar zijn tot de inhoudelijke behandeling van de zaak, de inhoud van de processtukken en/of de te late aanlevering van in te dienen processtukken.
4.5 Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW, dient een vordering tot vergoeding van schade uiterlijk twaalf (12) maanden nadat opdrachtgever de schade heeft ontdekt bij MA schriftelijk te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding komt te vervallen.

Artikel 5 – Honorarium en betalingen

5.1 Declaratie van de werkzaamheden vindt plaats overeenkomstig het uurtarief van de bij de uitvoering betrokken personen zoals dat geldt bij MA op het moment van de uitvoering van de werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Het uurtarief kan worden vermenigvuldigd met een factor die afhankelijk is van de ervaring en het specialisme van degene(n) die de opdracht feitelijk uitvoert (uitvoeren), het financiële belang en de mate van spoedeisendheid die met de opdracht zijn gemoeid.
5.2 Overeengekomen tarieven gelden, behoudens uitdrukkelijk andersluidende schriftelijke overeenkomsten, voor de duur van het kalenderjaar waarin zij zijn overeengekomen en kunnen tussentijds worden aangepast.
5.3 MA is gerechtigd zonder dat de opdrachtgever enig recht tot aanpassing of beëindiging van de overeenkomst dientengevolge heeft, met ingang van ieder kalenderjaar de door haar gehanteerde tarieven op grond van indexering procentueel aan te passen aan de hand van het CBS prijsindexcijfer.
5.4 Indien de aan MA verschuldigde vergoeding tijdsevenredig wordt berekend, is de urenadministratie van MA bindend, behoudens tegenbewijs door de opdrachtgever.
5.5 MA zal kosten die niet in haar tarieven zijn verwerkt aan de opdrachtgever doorbelasten, zoals (maar niet beperkt tot) reiskosten, griffierecht, koerierkosten, vertaalkosten en in het algemeen de kosten van ingeschakelde derden. MA is gerechtigd om aan de opdrachtgever een voorschot in rekening te brengen. Eerst na ontvangst van het voorschot zal MA met de werkzaamheden aanvangen. Dit voorschot zal worden verrekend bij de laatste declaratie van de werkzaamheden waarop de betaling van het voorschot betrekking heeft.
5.6 Declaraties van MA zijn dertig (30) dagen na de declaratiedatum opeisbaar, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en moeten zonder beroep op opschorting of verrekening worden voldaan. Bij gebreke van tijdige en/of volledige betaling is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de op hem toepasselijke wettelijke (handels)rente verschuldigd over het openstaande bedrag. Daarnaast is de opdrachtgever gehouden de kosten van invordering te vergoeden, welke forfaitair worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom.
5.7 Betalingen door of namens de opdrachtgever strekken in de eerste plaats tot mindering van de verschuldigde kosten, vervolgens tot mindering van de vervallen rente en tot slot tot mindering van de declaratie die het langst openstaat, zelfs al wordt bij de betaling door of namens de opdrachtgever anders vermeld.

Artikel 6 – Toepasselijk recht, klachtenregeling, geschillenbeslechting

6.1 Op de tussen MA en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten (toekomstige daaronder begrepen), is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
6.2 Voor klachten van opdrachtgever geldt de “Kantoorklachtenregeling MannaertsAppels N.V.”, kenbaar via onze website. MA is aangesloten bij de Geschillencommissie Advocatuur. Die Geschillencommissie is bevoegd in geval de klacht via de interne klachtenprocedure uit de klachtenregeling niet tot een oplossing leidt, en voor zover het een geschil betreft dat ingevolge de Geschillenregeling Advocaten aan die Geschillencommissie kan worden voorgelegd. Het Reglement Geschillencommissie wordt op eerste verzoek aan opdrachtgever toegezonden. De Geschillencommissie beslist bij wege van bindend advies als opdrachtgever een consument is, en bij wege van arbitrage in alle overige gevallen.
6.3 Alle overige geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst tussen MA en de opdrachtgever zullen uitsluitend worden berecht door de bevoegde rechter te Breda, tenzij de wet dwingendrechtelijk anders voorschrijft of partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

MannaertsAppels N.V. is statutair gevestigd te Tilburg en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 17252992.