Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Maaike van Santvoort

Sectie: Ondernemingsrecht
Specialisatie: Insolventierecht, verbintenissenrecht, vermogensrecht en privacy- en ICT-recht

Maaike houdt zich binnen de sectie ondernemingsrecht bezig met het ondernemingsrecht in brede zin. Zo beoordeelt zij diverse overeenkomsten van ondernemingen, ondernemers en aandeelhouders en bepaalt ze hun juridische positie bij (dreigende) geschillen, financieringsconstructies en aansprakelijkheden. Daarnaast is Maaike betrokken bij de afwikkeling van faillissementen en is zij gespecialiseerd in ICT-recht en privacyrecht waarin zij diverse ondernemingen en hun privacy officer (functionaris gegevensbescherming) adviseert over de privacy ontwikkelingen.

Met een achtergrond als topsporter is Maaike gewend om volledig voor haar doelen te gaan en het beste uit zichzelf te halen. Deze eigenschap zet ze in voor haar cliënten. Maaike combineert een zakelijke benadering met empathisch vermogen. Door goed te luisteren is ze in staat de wensen van cliënten te vertalen naar een passend praktisch advies.

Tijdens haar studietijd vervulde Maaike diverse bestuursfuncties voor studievereniging Magister JFT, waar ze nu lid is van de Raad van Advies.  Tot slot verzorgt Maaike trainingen voor dansscholen en turnverenigingen in Tilburg en adviseert zij de gemeente Tilburg bij de ontwikkeling en uitvoering van haar sportbeleid.

 

 

Rechtsgebiedenregister:

Maaike van Santvoort heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten het volgende hoofdrechtsgebied geregistreerd: Privacy.  Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op dit geregistreerde hoofdrechtsgebied.


Mijn CV

Opleiding: Tilburg University, Rechtsgeleerdheid en Ondernemingsrecht
Advocaat sinds: 2015
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/02/2016
Volgde de cursussen: VPR-A specialisatieopleiding Privacy- en gegevensbescherming
Zet zich in voor: Gymnastiekvereniging Kunst en Kracht, Studievereniging Magister JFT en Stichting Tilburgse Sportraad
Lid van: Vereniging Privacy Advocaten

Mijn blogs

Wat moeten u en uw bedrijf weten over het UBO-register?

Op 27 september 2020 treedt de ‘Implementatiewet registratie uiteindelijke belanghebbenden van vennootschappen en andere juridische entiteiten’ in werking. Vanaf 27 september 2020 hebben rechtspersonen achttien maanden de tijd om hun UBO’s (ultimate beneficial owners) te registreren. Indien nieuwe rechtspersonen worden opgericht vanaf 27 september 2020, dient deze registratie van haar UBO direct te worden gedaan...
Maaike van Santvoort 7 | 9 | 2020
Ondernemingsrecht,

Bestuurders: privé aansprakelijkheid voorkomen? Meld op tijd uw betalingsonmacht bij de Belastingdienst en/of het bedrijfstakpensioenfonds.

De actuele corona-situatie brengt bij ondernemers de nodige zorgen met zich mee. Mocht het corona virus een liquiditeitstekort met zich mee brengen, waardoor uw onderneming niet in staat is belastingen en afdrachten voor het bedrijfstakpensioenfonds tijdig te voldoen, vergeet dan niet een melding te doen van betalingsonmacht. In dit blog ga ik kort in op...
Maaike van Santvoort 23 | 3 | 2020
Ondernemingsrecht,

Boete van de Autoriteit Persoonsgegevens voor tennisbond na schenden privacy van haar leden

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) heeft de tennisbond KNLTB een boete opgelegd van € 525.000,00 wegens het handelen in strijd met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Wat was er aan de hand? Volgens de AP had de KNLTB persoonsgegevens van haar leden verstrekt aan een tweetal sponsoren. Een van die sponsoren ontving gegevens van 50.000 leden,...
Maaike van Santvoort 4 | 3 | 2020
Ondernemingsrecht,

Deal or no-deal, is doorgifte van persoonsgegevens na de Brexit nog mogelijk?

De kranten staan er vol mee: de Brexit! De grote vraag op dit moment is nog of de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk tot een deal kunnen komen voor 31 oktober 2019 of dat er uiteindelijk sprake zal zijn van een no-deal Brexit. In het geval er sprake is van een no-deal Brexit zal...
Maaike van Santvoort 4 | 10 | 2019
Ondernemingsrecht,

Privacyaspecten bij softwaregebruik en softwareontwikkeling

Vandaag (28 januari 2019) is de ‘Europese Dag van de Privacy’  ingeroepen door de Raad van Europa met steun van de Europese Commissie. Het doel van deze dag is om burgers te informeren over hun rechten betreffende het gebruik van hun persoonsgegevens en bedrijven en organisaties aan te sporen de bescherming van persoonsgegevens te verbeteren....
Maaike van Santvoort 28 | 1 | 2019
Ondernemingsrecht,

Wat is de juridische status van goudvis Willy?

Het kan je bijna niet zijn ontgaan, maar sinds enkele weken heeft goudvis Willy een tijdelijk verblijf gekregen op het kantoor van de curator. De curator heeft Willy aangetroffen in de failliete boedel en helaas kon Willy niet mee in de doorstart van het faillissement. Zoals de Faillissementswet bepaalt, is de curator in het faillissement...
Maaike van Santvoort 3 | 12 | 2018
Ondernemingsrecht,

Antwoord op 5 hamvragen over het recht van inzage in het personeelsdossier

De werkgever verzamelt in de meeste gevallen persoonsgegevens van haar werknemers in een apart personeelsdossier. Voor wat betreft bepaalde persoonsgegevens heeft de werkgever zelfs een wettelijke verplichting om deze te verzamelen en bewaren. Als werknemer heb je op grond van de privacywetgeving, de Algemene Verordening Persoonsgegevens (‘AVG’), het recht om de persoonsgegevens die over je...
Maaike van Santvoort 30 | 10 | 2018
Ondernemingsrecht,

Is jouw sport- /studenten- /hobbyvereniging al klaar voor de nieuwe privacywetgeving?

Op 25 mei 2018 zal de nieuwe Europese privacyverordening (AVG) gaan gelden. Deze verordening vervangt de huidige Wet Bescherming Persoonsgegevens. Het kan je bijna niet ontgaan zijn dat deze verordening consequenties heeft voor de manier waarop we met persoonsgegevens moeten omgaan. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect identificeerbaar zijn naar een natuurlijk persoon....
Maaike van Santvoort 14 | 3 | 2018
Ondernemingsrecht,

De melding betalingsonmacht: bestuurders ben alert!

Op het moment dat een rechtspersoon die aan de heffing van vennootschapsbelasting onderworpen is bepaalde in de Invorderingswet 1990 genoemde belastingen niet (langer) kan afdragen, dan dient de rechtspersoon daarvan onverwijld schriftelijk mededeling te doen aan de Belastingdienst. Een zelfde verplichting geldt voor het geval waarin een dergelijke rechtspersoon niet in staat is om de...
Maaike van Santvoort 5 | 1 | 2018
Ondernemingsrecht,

Nieuwe privacyregels: register van de verwerkingsactiviteiten

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Deze verordening vervangt de huidige wetgeving, de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Hoewel er zeker overeenstemmingen zijn tussen de AVG en de Wbp, is het niet verstandig geen aandacht te besteden aan deze nieuwe wetgeving. Zo bent u straks in veel gevallen verplicht om een register...
Maaike van Santvoort 17 | 11 | 2017
Ondernemingsrecht,

Doorstarten na faillissement: pre-pack of ‘gewone doorstart’?

In juni schreef ik al over de ontwikkelingen rondom de positie van werknemers bij een pre-pack. Op 12 oktober jl. heeft de rechtbank Noord-Holland voor het eerst een uitspraak gedaan over de vraag of er sprake was van een doorstart of pre-pack. Hierbij is onder andere rekening gehouden met wat het Europese Hof hierover afgelopen...
Maaike van Santvoort 24 | 10 | 2017
Ondernemingsrecht,

Heeft de agent altijd recht op een klantenvergoeding bij het eindigen van een agentuurovereenkomst?

De Hoge Raad heeft op 19 mei 2017 een arrest gewezen over het recht van de agent op de klantenvergoeding bij beëindiging van een agentuurovereenkomst. Volgens de Hoge Raad moet eerst worden beoordeeld of dat recht überhaupt ontstaat voordat wordt toegekomen aan de berekening van de hoogte daarvan. Agentuurovereenkomst Een agentuurovereenkomst is een overeenkomst waarbij...
Maaike van Santvoort 18 | 7 | 2017
Ondernemingsrecht,

Doorstart via pre-pack: alle werknemers gaan mee

In mijn eerdere blog schreef ik over de conclusie van de Advocaat-Generaal van het Europese Hof over de bescherming van werknemers bij een pre-pack. De Advocaat-Generaal oordeelde toen dat een pre-pack zou moeten kwalificeren als een overgang van onderneming. Vorige week volgde de uitspraak van het Europese Hof van Justitie hierover. Wat was zijn oordeel?...
Maaike van Santvoort 28 | 6 | 2017
Ondernemingsrecht,

Bescherming van werknemers bij pre-pack?!

Nog altijd zijn er veel vragen over de consequenties van een pre-pack procedure. Enkele vragen omtrent de positie van werknemers in deze procedure zijn voorgelegd aan het Hof van Justitie. Het Hof van Justitie heeft tot op heden nog geen antwoord gegeven op deze vragen. Inmiddels heeft de advocaat-generaal wel zijn advies gegeven. Wat is...
Maaike van Santvoort 18 | 4 | 2017
Ondernemingsrecht,

Verhaal van leegstandschade onder een door de failliete huurder verstrekte bankgarantie verduidelijkt

Verhaal van leegstandschade onder een door de failliete huurder verstrekte bankgarantie verduidelijkt
Maaike van Santvoort 17 | 2 | 2017
Ondernemingsrecht,

Meldplicht datalekken: Zo eenvoudig is het niet…

Iets meer dan een jaar na inwerkingtreding van de meldplicht datalekken blijkt uit een bericht op Nu.nl dat er nog veel fout gaat bij het melden van datalekken. Het is ook niet zo eenvoudig. Wanneer is een beveiligingsincident een datalek? En wanneer moet ik dat dan melden? En aan wie? De analyse om te bepalen...
Maaike van Santvoort 30 | 1 | 2017
Ondernemingsrecht,

Wijziging termijnen voor opmaken en openbaar maken van jaarrekeningen

Op 1 januari 2016 is voor veel rechtspersonen een nieuw boekjaar aangevangen. Het bestuur van een B.V. en N.V. is verplicht om ná afloop van het boekjaar een jaarrekening op te maken. Ook het bestuur van een stichting of vereniging kan onder bepaalde omstandigheden gehouden zijn over te gaan tot het opmaken en publiceren van...
Maaike van Santvoort 29 | 1 | 2016
Ondernemingsrecht,