Ondernemende advocaten voor de ondernemer

Dennis Janssen

Sectie: Vastgoed
Specialisatie: Huurrecht, bestuursrecht en energierecht

Dennis is binnen MannaertsAppels  de specialist op het gebied van het huurrecht en de juridische aspecten rondom verduurzaming. Ook is hij actief binnen het civiele vastgoedrecht (waaronder het goederen- en het burenrecht), het bestuursrecht en het energierecht. Binnen het huurrecht treedt hij vaak op voor (ver)huurders en woningbouwcorporaties, waar hij naast advisering ook regelmatig voor procedeert. Daarnaast staat Dennis gemeentes bij, waarbij hij oog houdt voor het publieke belang, en heeft hij een ruime ervaring in het bijstaan van cliënten in bestuursrechtelijke geschillen. Bovendien is hij als één van de weinigen in Nederland gespecialiseerd in de Warmtewet.

De focus van Dennis ligt bij het snel en voor zijn cliënten goed oplossen van een zaak. Zijn ruime proceservaring komt daarbij goed van pas. Maar een oplossing is niet altijd juridisch: met een strategisch advies of een goede oplossing buiten de rechter om komen cliënten soms verder. Kennis hebben van de relevante feiten en achtergronden van een geschil is daarbij voor Dennis cruciaal.

Dennis maakt deel uit van de studieclub energietransitie van de Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging, waar hij zich samen met andere ondernemers bezighoudt met verduurzaming. Ook is Dennis onder meer voorzitter van de hoor- en adviescommissie van de Provincie Noord-Brabant en de klachtencommissie van een groot aantal zorginstellingen in West- en Midden Brabant. Verder is Dennis lid van de Rotaryclub Tilburg, de Raad van Advies Contour de Twern en de Tilburgse Bouwsociëteit.

Mijn CV

Opleiding: Universiteit Utrecht, Nederlands en Internationaal recht en Lund University (Zweden), International Law
Advocaat sinds: 1999
Werkt bij MannaertsAppels sinds: 01/03/2008
Volgde de cursussen: Publiekrechtelijk bouwrecht van de Vereniging voor Bouwrechtadvocaten, Grotius opleiding algemeen bestuursrecht, specialisatieopleiding huurrecht van de Vereniging voor Huurrechtadvocaten
Zet zich in voor: Brabants Zeeuwse Werkgeversvereniging (studieclub energietransitie), regionale klachtencommissie van een groot aantal zorginstellingen, Rotaryclub Tilburg en de hoor- en adviescommissie van de Provincie Noord-Brabant
Lid van: BZW, Tilburgse Bouwsociëteit, 013-dienstverleners, Vereniging voor bestuursrecht, Vereniging voor bouwrechtadvocaten en Vereniging voor huurrechtadvocaten

Mijn blogs

PAS op de plaats. Hoe nu verder?

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: ABRvS) heeft op 29 mei jl. een belangrijke uitspraak gedaan omtrent het stikstofbeleid in Nederland. Zij heeft geoordeeld dat het Programma Aanpak Stikstof (hierna: PAS) niet in overeenstemming is met Europese regelgeving, omdat het Natura-2000 niet voldoende beschermt. Een Natura 2000-gebied is een Europees en nationaalrechtelijk natuurgebied,...
Dennis Janssen 22 | 8 | 2019
Vastgoed,

Rechter zet rem op verduurzamingsopgave woningcorporaties

De kantonrechter in Amsterdam heeft op 4 april jl. een belangrijke uitspraak gewezen voor woningcorporaties die hun woningbezit willen verduurzamen. Juridische obstakels kunnen die verduurzaming aanzienlijk frustreren. Wat speelde er? Woningcorporatie Eigen Haard heeft huurders van een flatgebouw, waaraan zij diverse dringende en renovatiewerkzaamheden wilden verrichten, in november in 2016 een voorstel gedaan. Op grond...
Dennis Janssen 19 | 4 | 2019
Vastgoed,

Uitbreiding gaswinning in Loon op Zand en Tilburg Noord niet van deze tijd

Op 14 november jl. heeft Minister Wiebes van Economische zaken en Klimaat een instemmingsbesluit genomen, dat uitbreiding van de gaswinning in Loon op Zand en in de directe nabijheid van Tilburg Noord mogelijk maakt. Tegen dit besluit was door een groot aantal overheden, waaronder de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg, Loon op Zand, Waalwijk,...
Dennis Janssen 29 | 11 | 2018
Vastgoed,

Warmteleveranciers opgelet: kostenverhogingen niet vanzelfsprekend!

Warmteleveranciers kunnen niet naar eigen inzicht de tarieven verhogen, als ze dit niet duidelijk in de leveringsovereenkomst met de warmteverbruiker hebben afgesproken. Het Hof Amsterdam stelt in een recent arrest paal en perk aan eenzijdige tariefverhogingen zonder dat daar een juridische basis voor is. Wat speelde er? Deem B.V. (hierna: Deem) heeft met een huurder...
Dennis Janssen 31 | 8 | 2018
Vastgoed,

Ontmoet ons 29 maart a.s. op het vastgoed event 'Op weg naar een duurzame toekomst'.

Heeft u als woningcorporatie behoefte aan advies of het vergroten van uw kennis bij het uitvoeren van duurzaamheidsprojecten? Dan is het onderstaande vastgoed event de ideale gelegenheid om u op de hoogte te stellen van alle ins en outs rondom verduurzaming van uw vastgoed! Dennis Janssen zal die dag een interactieve sessie verzorgen met als onderwerp “juridische hobbels...
Dennis Janssen 13 | 3 | 2018
Vastgoed,

Opmerkelijk: rechter zet uitspraak geschillencommissie opzij

Gebruikers van stadsverwarming kunnen bij een geschil met hun energieleverancier op laagdrempelige wijze naar de Geschillencommissie stappen. De Geschillencommissie blijkt echter de juridische regels in de praktijk nogal eens (te) marginaal of niet te toetsen. Zo ook in het geval van een stadsverwarmingsklant van Nuon, die in 2010 de levering van stadsverwarming heeft opgezegd. De...
Dennis Janssen 14 | 12 | 2017
Vastgoed,

Stadsverwarming: naar de rechter of toch beter schikken?

Een groot aantal bewoners van de Tilburgse Reeshof heeft met warmteleverancier Ennatuurlijk een minnelijke regeling getroffen over in rekening gebrachte en te brengen tarieven. Sommige bewoners hebben besloten om die regeling niet te accepteren en tegen Ennatuurlijk te procederen. Eén van die bewoners heeft recent van de rechter in een procedure tegen Ennatuurlijk het deksel...
Dennis Janssen 5 | 9 | 2017
Vastgoed,

Warmteleverancier mag geen periodieke aansluitbijdrage in rekening brengen!

Nadat eerder bewoners van de Reeshof zich al hadden verzet tegen een door hun warmteleverancier Ennatuurlijk in rekening gebrachte periodieke aansluitbijdrage, heeft het Hof ‘s- Hertogenbosch op 4 april jl. geoordeeld dat Ennatuurlijk bij enkele bewoners van de wijk Meerhoven in Eindhoven ten onrechte een periodieke aansluitbijdrage in rekening heeft gebracht. Het Hof zet hiermee...
Dennis Janssen 4 | 4 | 2017
Vastgoed,

Leveringsovereenkomst met warmteleverancier in veel gevallen opzegbaar

Een huurder van een woningcorporatie heeft op een zeker moment besloten om de leveringsovereenkomst voor warmte, gesloten met (een rechtsvoorganger van) zijn warmteleverancier Ennatuurlijk, op te zeggen. Ennatuurlijk was het hier niet mee eens en heeft deze huurder vervolgens voor de rechter gesleept en gevorderd hij dat de vaste kosten over een aantal jaren na...
Dennis Janssen 3 | 3 | 2017
Vastgoed,

Verhuurder moet warmtekosten specificeren!

Rechters doen (helaas) slechts sporadisch uitspraken over geschillen waarop de Warmtewet van toepassing is. De Warmtewet is in de regel van toepassing als sprake is van de levering van warmte door een energieleverancier aan een individuele warmtegebruiker. Recentelijk heeft de kantonrechter in Rotterdam zich gebogen over de vraag of een verhuurder (in dit geval een...
Dennis Janssen 19 | 1 | 2017
Vastgoed,

Baanbrekende afspraken tussen Reeshofwarmte en Ennatuurlijk over kosten stadsverwarming

Begin 2014 hebben enkele bevlogen bewoners van de Reeshof de stichting Reeshofwarmte opgericht. Zij waren met de rechtsvoorganger van Ennatuurlijk de discussie aangegaan over de diverse tariefcomponenten voor warmtelevering, zoals die door de jaren heen aan bewoners van de Reeshof en andere stadsverwarmingswijken in Tilburg in rekening waren gebracht. In hun ogen ten onrechte! Nadat...
Dennis Janssen 18 | 11 | 2016
Vastgoed,

Huurbemiddeling: het dienen van twee heren is niet toegestaan!

De Hoge Raad heeft zeer recent (op 16 oktober jl.) duidelijkheid gegeven over de vraag of huurbemiddelaars (zoals makelaars), die in opdracht van een verhuurder te verhuren (woon- of bedrijfs)ruimte aanbieden, vervolgens ook aan een aspirant-huurder een courtage/fee in rekening kunnen brengen. Deze praktijk komt (nog) regelmatig voor. Bemiddelingsovereenkomst Volgens de Hoge Raad is in...
Dennis Janssen 16 | 10 | 2015
Vastgoed,

V&D wil huurkorting: it takes two to tango!

Afgelopen week heeft de kantonrechter van de rechtbank Overijssel in een kort geding bepaald dat V&D de volle mep aan huur aan haar verhuurder Mondia is verschuldigd voor haar vestiging aan De Brink 110 in Hengelo. Waarom heeft V&D aan het kortste eind getrokken? De afspraken V&D is in februari 2014 in de huurovereenkomst voor...
Dennis Janssen 30 | 3 | 2015
Vastgoed,

Verhuurders opgelet: voorkom huurderving na faillissement huurder

Na een faillissement van de huurder kan zowel de verhuurder als de curator van de huurder de huurovereenkomst met een beroep op artikel 39 van de Faillissementswet beëindigen. Dit leidt vervolgens tot een tussentijds einde van de huurovereenkomst, waarbij doorgaans een opzegtermijn van drie maanden in acht moet worden genomen. Boedelschuld indienen bij curator Zodra...
Dennis Janssen 25 | 2 | 2014
Vastgoed,